Klinisk farmasøyt

Hva gjør en klinisk farmasøyt?
En klinisk farmasøyt diskuterer legemiddelbehandling og legemiddelrelaterte problemer med pasienter, leger og annet helsepersonell. Kliniske farmasøyter jobber mye i tverrfaglige team. Deres viktigste oppgaver er å utføre legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang, legemiddelsamtale og utskrivning. 

  • Legemiddelsamstemming: Farmasøyten framskaffer en komplett oversikt over pasientens aktuelle legemiddelbruk. Dette kan gjøres i samarbeid med annet helsepersonell eller at farmasøyten er en ressursperson for opplæring når annet helsepersonell har ansvaret for å utføre oppgaven.
  • Legemiddelgjennomgang: En systematisk fremgangsmåte for å kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk med hensyn til effekt, indikasjon og sikkerhet. 
  • Legemiddelsamtale: En dialog med pasienten for å sikre riktig informasjon om legemiddelbruk.
  • Utskrivning: Ved utskrving fra sykehus, skal farmasøyten utføre legemiddelsamstemming, gi skriftlig og/eller muntlig informasjon, samt sikre kontinuerlig legemiddelbruk etter utskrivning til pasienten. 

 

Hvor kan man studere klinisk farmasi?
Det finnes flere tilbydere av undervisning i klinisk farmasi. I Norge tilbys blant annet følgende: 
Erfaringsbasert master i klinisk farmasi ved Universitetet i Oslo 
Klinisk farmasi og farmakoterapi ved NTNU i Trondheim

 

Hva kjennetegner en klinisk farmasøyt?

For å skape en enighet om hva som kjennetegner en klinisk farmasøyt etablerte de fire regionale sykehusapotekforetakene i 2015  en "Arbeidsgruppe for kompetanse». 
Denne arbeidsgruppen fikk i oppdrag å utarbeide:  
  • Læringsmål for kliniske farmasøyter
  • En oversikt over konkrete kompetansehevende kurs/trening som tilfredsstiller krav innen områdene klinisk kommunikasjon, klinisk farmakoterapi og metodeopplæring.
Arbeidsgruppen leverte en rapport i 2016, som ble revidert i 2019.

Den nyeste versjonen fra 2019 finner du her