Informasjon om ny overenskomst for apotek i Virke

Ny tariffavtale Virke_fb_tekst.png

Informasjon om ny overenskomst for apotek i Virke

I hovedoppgjøret 2018 ble Virke og Farmaceutene enige om en ny overenskomst for apotek i Virke. Avtalen innebærer bl.a. en omlegging av arbeidstid, noe som vil bli gradvis faset inn gjennom 2019.

De sentrale forhandlingene mellom Virke og NFF ble gjennomført 26.- 29. september. Lønnsoppgjøret for 2018 innebærer at det skal gis et generelt tillegg per 1. april 2018 på 2,2 %. Tillegget skal effektueres innen 30. november 2018. Det ble i tillegg enighet om en vesentlig revidert overenskomst. Endringene i lønnssystem og arbeidstidsordningene skal fases inn over tid, og vil medføre konkrete endringer både i lønns- og arbeidstidsforholdene for den enkelte ansatte og for det enkelte apotek. Virke og NFF ble derfor enige om at årets lønnsoppgjør for 2018 skulle gjennomføres fullt og helt sentralt.

Usikker på hvordan dette vil slå ut for deg? Mer informasjon om konsekvenser - og mulighet for å simulere egen lønn - finner du her.

Om økonomien i oppgjøret

Selv om norsk økonomi er på bedringens vei etter finanskrise og oljekrise, var det fortsatt i år stort fokus på ansvarlighet. LO/NHO-oppgjøret (frontfaget) landet på 2,8 %, og det har vært tilnærmet slavisk fulgt i alle øvrige store tariffområder. I lys av dette, og i lys av de omfattende tekstlige endringene i overenskomsten, landet Virke apotekoppgjøret 2018 på frontfagsrammen, en årsvekst på 2,8 % (1.1.18-tall).

Dette fordeler seg med:

 • 0,9 % glidning (endringer i lønnsmassen i løpet av året, bl.a. ansiennitetsopprykk)
 • 0,3 % overheng (konsekvens av 2017-oppgjøret)
 • 1,6 % friske midler - som med virkningsdato 1.4.18 gir 2,2 % i generelt tillegg

Partene ble enige om at lønnsoppgjøret 2019 i sin helhet skal gjennomføres i de respektive apotekkjeder/frittstående apotek, og for å legge til rette for dette forsvinner ansiennitetsstigene/lønnsklassene (både sentralt og lokalt) senest fra 31. desember 2018, og erstattes med grunnlønn. Grunnlønn vil være utgangspunktet for beregning av fremtidige tillegg, slik som ulempe, mertid og overtid.

Partene ble også enige om en endring av OU-satsene, slik at finansieringen av bl.a. tillitsvalgtsopplæringen for plasstillitsvalgte i apotek blir styrket.

Om endringer i overenskomsten for apotek

Den reviderte overenskomsten er modernisert, forenklet og mer brukervennlig, bedre tilpasset dagens og fremtidens rammevilkår, konkurransesituasjon og arbeidsmarked.

Moderniseringen er blant annet gjort med bakgrunn i tvistesaker som tillitsvalgtsapparatet har fanget opp, og saker som er meldt til juridisk bistand, knyttet til tolkning og praktisering av tidligere overenskomst.

Den angir ikke lenger detaljerte bestemmelser om nøyaktig hvilke oppgaver det skal gis tillegg for, og har ikke ansiennitetsstige som låser lønnsmidlene til automatisk lønnsopprykk.

I stedet skal leder og arbeidsgiver lokalt diskuterer riktig lønnsutvikling og videre karrieremuligheter med den ansatte basert på kriterier knyttet til kompetanse, ansvar, jobbutførelse, mv. Systemet er altså i større grad enn tidligere tillitsbasert, og fordrer godt samarbeid, reelle vurderinger og drøftinger med enkeltgrupper og enkeltansatte. Dette gir plasstillitsvalgte en ennå viktigere rolle enn i dag. Dette gjelder også ved utarbeidelse og endringer i arbeidsplaner, ansvarsområder, osv.

Det er også er viktig poeng at apotekerne nå er mye tydeligere omfattet av overenskomsten, med et eget kapittel knyttet til lønn og arbeidsbetingelser. Noe som tidligere har manglet helt.

Hva er hovedendringene?

Fra sentral og lokal stige til grunnlønn

Ansiennitetsstigene blir fjernet, og kriterier for lønnsfastsettelse satt inn i stedet. Bakgrunnen for dette er at vi har sett at lønnsstigene over tid har virket normerende, og hemmet lønnsutviklingen for farmasøyter.

Lønnssystemet skal nå legge bedre til rette for lønnsutvikling over hele karrieren, og skal i større grad enn i deg belønne ansvar og kompetanse. Tariffavtalens bestemmelser gir nødvendig rom for løsninger tilpasset lokale forhold og fortsatt god lønnsutvikling etter at den nåværende lønnsstigen er uttømt.

Mer informasjon om konsekvenser - og mulighet for å simulere egen lønn - finner du her.

Lønnssystem - endringer

 • Stigene fjernes og farmasøyter står friere ved lønnsforhandlinger
 • Alle spesifiserte funksjonstillegg erstattes av tillegg gitt etter individuell vurdering i lønnssamtale. Oppramsing av funksjonstillegg gjorde at det ikke ble gitt tillegg for funksjoner som ikke var nevnt særskilt.
 • Både lønnsfastsettelse og eventuelle ytterligere tillegg skal vurderes i henhold til kriterier fastlagt i tariffavtalen; stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes arbeidstakers relevante kompetanse, ansvar, innsats, måloppnåelse og behov for å rekruttere og beholde arbeidstakere.
 • Åpne, lettleste og rammepregede bestemmelser om lønn og arbeidstid har erstattet detaljerte og omfangsrike beskrivelser av rettigheter og plikter.
 • UB-tilleggene kommer til utbetaling. UB satsene er redusert i forhold og en vesentlig del av lønnskostnadene er flyttet fra variable til faste lønnselementer.

Arbeidstid – endringer

 • Den ordinære arbeidstiden er redusert fra 39 til 37,5 t/uke.
 • Det er åpnet for at det kan avtales utvidet arbeidstid (UTA) med den enkelte farmasøyt, slik at arbeidstiden kan være inntil 40 t/uke, for de farmasøyter som ønsker dette.
 • Arbeidstid på planen telles 1:1 – det gjør det mer oversiktlig for den enkelte ansatte, og for lederen.
 • Alminnelig avtalt arbeidstid kan tilpasses apotekenes faktiske åpningstider.
 • Arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes, etter avtale med tillitsvalgte og/eller den enkelte ansatte.
 • Det er fortsatt full anledning til å be om tilpasset arbeidstid etter arbeidsmiljølovens regler, dersom man har helsemessige eller sosiale behov for det.

Et tilleggsmoment for Farmaceutene har vært den reelle risikoen for at den gamle overenskomsten kunne "feiltolkes" slik at farmasøyter ble pålagt 39 t/u fysisk tilstedeværelse. Vi viser i den forbindelse til medlemsbrev av 18. september 2017 som ble sendt medlemmene i Boots apotek. Boots stoppe forsøket på å pålegge alle ansatte 39 t/u fysisk arbeid, men innførte det som en standard i kontraktene til nyansatte. Dette har vært ett av flere elementer Forhandlingsutvalget har vektlagt i forhandlingsløpet, og ved aksepten av avtalen.

Ulempetillegg og overtid

 • Ulempetilleggene (UB-tillegg) er justert ned, og lønnsmidlene som var brukt på disse variable tilleggene er brukt til å heve grunnlønnen (timelønn) i forbindelse med omlegging til ny tariffavtale. 
 • Fordelingen mellom satsene er mer logisk sammenliknet med hva som er reell ulempe i dagens arbeidsliv.
 • Ulempetillegg skal utbetales og ikke avspaseres.
 • Overtidstillegget skal utbetales. Det er fortsatt adgang til å avspasere overtidstimene slik det følger av arbeidsmiljøloven.

Hvorfor endres ulempe og arbeidstid?

Farmaceutene har gjennom arbeidet i toårsperioden vært opptatt av noen overordnede målsettinger for tilpasning av arbeidstidsbestemmelsene:

 • Bestemmelser om arbeidstid skal være tydelig adskilt fra lønnsbestemmelsene. At tidligere overenskomst blandet dette har medført mange avvikende tolkninger og praksiser i landets apotek.
 • Arbeidstid på plan skal være forståelig – og telles 1:1. Dette gjør det enkelt å kontrollere egen arbeidstid. Antall timer på jobb er det antall som skal munne ut i gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid.

Endringene fra lønnsklasse til grunnlønn blir gjennomført innen 1. januar 2019.

Lønn og arbeidstid bli endret i det enkelte apotek fortløpende frem mot årsskiftet 2019/2020, etter grundige lokale prosesser. Det er lagt opp til evalueringer underveis. 

Prosessen frem til ny overenskomst

Samarbeid med arbeidsgiver

Farmaceutenes forhandlingsutvalg for Virke apotek fremmet allerede i 2016 krav om store omlegginger av avtalen. Forhandlingene den gang viste at både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden ønsket endringer, men at begge sider hadde behov for en grundigere utredning. Partene ble derfor enige om å etablere en partssammensatt gruppe for å jobbe med mulige endringer. Som følge av det har Virke og Farmaceutene gjennom to år samarbeidet tett for å gjennomgå, forenkle og modernisere overenskomsten.

Mandatet fra 2016: Utvalg - Lønn, lønnssystem og arbeidstid mv.

«Virke og NFF er tilhengere av det organiserte arbeidslivet, der både arbeidsgivere og arbeidstakere ivaretar sine interesser gjennom sine organisasjoner. Apotekbransjen kan oppleve store endringer fremover, og dette vil ventelig påvirke forretningsmodell og de ansattes arbeidsforhold. Med bakgrunn i den markedsmessige utvikling innenfor apotek og reseptekspedering på nett nedsettes det derfor et partssammensatt utvalg som skal foreta en gjennomgang av tariffavtalen.

Utvalget skal drøfte overenskomstens lønnssystem og spesielt vurdere overenskomstens lønns- og arbeidstidsbestemmelser.

Utvalget skal blant annet vurdere forslag til forbedringer i dagens avtale når det gjelder:

 • Arbeidstid, arbeidsplaner og gjennomsnittsberegning
 • Lønn, ulempe- og funksjonstillegg
 • Vaktapotek og nettapotek
 • Muligheter og behov for modernisering og utvikling av overenskomsten

Arbeidet skal igangsettes høsten 2016 og sluttføres innen 31.12.2017»

Arbeidet i utvalget

Arbeidsgiverrepresentanter fra begge de to store apotekkjedene i Virke deltok i prosessen, sammen med hovedtillitsvalgtsgruppene, representanter for tillitsvalgte i frittstående apotek, Virkes sekretariat og sekretariatet i Farmaceutene. Partene gjennomførte en rekke møter og samlinger, og dette ledet til at man ved inngang til forhandlingene hadde et felles utgangspunkt å forhandle på. Forhandlingene tok derfor ikke direkte utgangspunkt i overenskomsten 2016 - 2018. Hadde partene ikke kommet til enighet ville det imidlertid vært den som ble videreført.

Intern prosess

Parallelt med det partssammensatte arbeidet ble det også blitt arbeidet internt i Farmaceutene. Hovedtillitsvalgtsgruppene, inkludert HTV-gruppen i NMD (som ikke er omfattet av avtalen), har hatt samlinger og jobbet systematisk gjennom overenskomsten. I den forbindelse ble det avdekket anakronismer og "hull", og det ble identifisert viktige forhold som derfor ble videreført i ny overenskomst.

Apotekerne

Ett av "hullene" som ble identifisert var sikringen av apotekeres rettigheter. Det medførte at Sentralstyret i møte 5. desember 2017, i sak 17-07-070, fattet følgende vedtak:

«Sentralstyret ber foreningens sentrale forhandlingsutvalg, og lokalt forhandlingsutvalg for NMD, lufte problemstillingen for arbeidsgiversiden i forkant av hovedoppgjøret 2018, med sikte på å etablere sikringsbestemmelser for apotekere i overenskomstene.»

Hvorfor ikke uravstemning?

Forhandlingsfullmakten for forhandlingene ble gitt i Sentralstyremøte 10. januar 2018, i sak 18-01-008:

 • «Sentralstyret tar til etterretning forhandlingsutvalgets sammensetning som følge av HTV-gruppene for Apotek 1, Boots og frittstående apotek.
 • Sentralstyret oppnevner leder som medlem av forhandlingsutvalget.
 • Sentralstyret gir forhandlingsutvalget fullmakt til å akseptere eller forkaste et forhandlingsresultat.
 • Sentralstyret gir forhandlingsutvalget fullmakt til å treffe beslutning om bruk av kampmidler for en eventuell kampsituasjon ihht. framlagte planer, jf. § 15 h.
 • Sentralstyret beslutter at uravstemning ikke skal benyttes.

Dette gjelder inntil nytt vedtak er fattet.»

Det var viktig for Sentralstyret å sikre at Forhandlingsutvalget hadde alle nødvendige fullmakter til å fremforhandle, og akseptere, et helhetlig resultat. Sentralstyret valgte aktivt bort alternativene med at resultatet skulle godkjennes av Sentralstyret, eller å benytte uravstemning, da Sentralstyret mente dette ville svekke forhandlingsposisjonen i så viktige forhandlinger. Sentralstyret mente Forhandlingsutvalget best kunne fremforhandle et helhetlig resultat, og ta stilling til det, når det ikke måtte tas forbehold.

Forhandlingene og aksept

Farmaceutenes forhandlingsutvalg for Virke (12 personer) deltok aktivt i de tre døgnene forhandlingene pågikk. Basert på fullmakten fra Sentralstyret vedtok Forhandlingsutvalget at Farmaceutene skulle akseptere den fremforhandlede enigheten med Virke.

Om pensjon

Norske apotek er lovpålagt å melde inn sine ansatte i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA). En utfordring er at variable tillegg ikke er pensjonsgivende. I forbindelse med forhandlingene ble det gjort beregninger som viste at "gjennomsnittsfarmasøyten" avspaserer ca 8 % av arbeidstiden. Dersom omleggingen skulle vært gjort basert på videreføring av timelønn, ville en arbeidstidsforkortelse medført ca 3,85 % reduksjon i pensjonsgrunnlag.

Når partene ble enige om å videreføre årslønnsnivået, også etter en arbeidstidsforkortelse, betyr det for alle praktiske formål en økt timelønn og et økt pensjonsgrunnlag. Variable tillegg som kommer til utbetaling har ikke tidligere vært pensjonsgivende, og vil heller ikke være det etter omlegging av arbeidstid i apotekene, men lønnsandelen som er variabel reduseres til ca 4 %.

Som følge av det generelle tillegget i 2018 øker pensjonsgrunnlaget med 2,2 % pr 1.4.18, og ved lønnsoppgjøret 2019 kan det forventes ytterligere økning.

simulering-deltid.xlsx, by Jon

simulering-heltid.xlsx, by Jon

Dokumenter av betydning for årets overenskomst

Spørsmål og svar

Vi har forståelse for at det fortsatt kan være spørsmål som står ubesvart, og håper at medlemmene kan spille disse inn til oss på bistand@farmaceutene.no

Vi oppretter en egen side for spørsmål og svar, der vi vil publisere spørsmålene (anonymt) sammen med svarene. Vi bemerker at det kan ta noe tid fra man stiller spørsmål til vi får svart dette ut på siden. Det er stor pågang av spørsmål og saker hos oss for tiden, og vi ønsker å kvalitetssikre alle svar vi gir. Den praktiske endringen ligger uansett frem i tid, og vi vil selvfølgelig ha avklart alle spørsmål før den tid.