Hvordan tolke lønnsoppgjøret for Vitusapotek 2020?

piggy-bank-2889042_1280.jpg

Hvordan tolke lønnsoppgjøret for Vitusapotek 2020?

En tillitsvalgt henvendte seg med tre spørsmål knyttet til lønnsoppgjøret, overheng, årsvirkning og datolønnsvekst. Disse var så gode at vi velger å dele både spørsmål og svar med alle medlemmer. 

Den tillitsvalgte viste til informasjon om lønnsoppgjøret, og stilte følgende spørsmål.

  1. Er det 1.2 % som er årsoppgjøret?
  2. Hva er overheng på 0.8 % fra 2019?
  3. Skal oppgjøret (2%) gjelde fra april i år, og hva med 0.8%?

Det korte svaret

  1. Nei, årslønnseffekten er 2 %
  2. Overheng er lønnsøkning fra 2019, som ikke fikk effekt i 2019.
  3. De 0,8 % lå allerede i lønnen deres fra 1. januar. Det som skal etterbetales fra 1. april er den gjennomsnittlige lønnsøkningen på 1,6 %, fordelt med 0,8 % generelt tillegg, og 0,8 % til individuell pott.

Det lengre svaret er litt mer komplisert

Du og kollegaene har sikkert hørt om «frontfaget» eller «frontfagsrammen»? Det er et anslag NHO og LO gjør på hvor stor gjennomsnittlig lønnsvekst eksportindustrien tåler. De sammenlikner dag årskostnaden for en industriarbeider i 2019, med årskostnaden for en industriarbeider i 2020.

I år er frontfaget 1,7 %. Hvis man ser for seg at ALL endring skjer med effekt fra 1. januar (etterbetaling fra 1. januar), betyr det at alle månedslønner øker med 1,7 %, sammenliknet med gjennomsnittsmånedslønn fra året før.

Når lønnsendringen (etterbetalingen) skjer fra en senere tidspunkt på året, blir det straks litt vanskeligere… Dersom månedslønnen øker med 3,4 % fra 1. juli, har man seks måneder med gammel lønn, og seks måneder med ny lønn – og gjennomsnittslønnen for året sett under ett, har økt med 1,7 %.

Illustrasjon

For å illustrere. Gjennomsnittsfarmasøyt X mottar i løpet av 2019 kr 120.000 i lønn (kr 10.000 pr måned).

I 2020 avtaler HR og HTV et lønnsoppgjør med årsramme 10 %. (Når året er slutt skal gjennomsnittsfarmasøyten dermed sitte igjen med kr 132.000).

Hvis dette får effekt fra 1. januar, kan månedslønnen økes med kr 1.000,-. Tolv måneder med 11.000,- i månedslønn, koster i løpet av året kr 132.000,-

Hvis det samme oppgjøret skulle fått effekt fra 1. desember, kunne månedslønnen vært økt med 12.000,-. Elleve måneder med kr 10.000,- og en måned med kr 22.000,- koster også kr 132.000,- i løpet av året.

I 2020 har det strengt tatt ikke noe å si om man øker månedslønnen med kr 1.000,- 1. januar, eller med kr 12.000,- fra 1. desember, men i det påfølgende året (2021) er det VELDIG stor forskjell på å ha en månedslønn på kr 11.000,- eller kr 22.000,-. Hvis man ikke får ett lønnsoppgjør i 2021, vil man i det første tilfellet ha en ÅRSLØNN på kr 132.000,- mens man i det andre tilfellet vil ha en årslønn på kr 264.000,- (altså mer enn en dobling).

Overhenget fra 2020 til 2021 er i det første tilfellet 0 % - siden hele effekten er tatt ut i 2020, mens man i det andre tilfellet får et overheng på 120 %.

Skulle det samme lønnsoppgjøret på 10 % ha effekt fra 1. april, ville det gitt rom for 13,33 % lønnsvekst (ny månedslønn kr 11.333,-), og ett overheng til 2021 på 3,33 %. Overheng er altså differansen mellom årslønnseffekten (her 10 %) og faktisk månedslønnsøkning fra det tidspunktet det skjer (her 13,33 %).

NMD-oppgjøret 2019-2020

I NMD hadde dere i 2019 et lønnsoppgjør der gjennomsnittslønnen for farmasøyter økte med 3,2 % fra 1. april. Siden dere i fjor hadde tre måneder med gammel lønn, og 9 måneder med ny lønn, var endringen for 2019 sett under ett 2,4 % (årslønnseffekten). Gjennomsnittsfarmasøyten i NMD hadde første 31. mars i år hatt ett fullt år med ny lønn.

Når dere i 2019 hadde tre måneder med «gammel lønn» og ni måneder med ny lønn, var altså gjennomsnittslønnen for 2019 2,4 % høyere enn for 2018. Sammenlikner man 2019 med 2020, vil dere (før årest lønnsoppgjør) ha tolv måneder med «ny 2019-lønn». Uten noe som helst endring av lønn i år, vil gjennomsnittsfarmasøyten i NMD derfor få utbetalt 0,8 % mer i 2020, enn i 2019. Denne forsinkede effekten av 2019-oppgjøret kalles overheng.

Når man skal sammenlikne lønnsoppgjør mellom virksomheter som får etterbetalt fra ulike tidspunkt, er det vanlig at man regner om til 1. januar-tall.

NMD vs frontfagsrammen 2020

Som nevnt er årets frontfag 1,7 % - det inkluderer både overheng, glidning (som er et element som ikke er tatt med hos dere) og «friske midler».

Når dere skal sammenlikne med frontfaget, fikk dere 2 %. Dvs. gjennomsnittslønnen for farmasøyter i NMD i 2020 er 2 % høyere enn gjennomsnittslønnen for 2019. Gjennomsnittslønnen for en industriarbeider er økt med 1,7 %.

I de 2 % gjennomsnittslønnen deres øker med, ligger det altså 0,8 % overheng (ettervirkning fra 2019), og 1,2 % «friske midler».

Dersom dere hadde fått etterbetalt fra 1. januar ville det da vært 1,2 % gjennomsnittlig lønnsøkning av månedslønn (fra 1. januar). Siden dere får etterbetalt fra 1. april, kan gjennomsnittsmånedslønnen i stedet øke med 1,6 %. Dette er avtalt fordelt med 0,8 % til generelt tillegg, og 0,8 % til individuell pott.

Siden disse 1,6 % kun har effekt i 9 av 12 måneder i år, vil overhenget til 2021 være 0,4 %. Selv med et «nulloppgjør» i 2021, vil årets lønnsoppgjør medføre at en gjennomsnittsfarmasøyt i NMD når 2021 er ferdig, har mottatt 0,4 % mer i lønn, enn samme gjennomsnittsfarmasøyt har mottatt når 2020 er ferdig.