Hvordan sammenlikne lønn mellom apotekkjedene?

confusion-311388_1280.png
Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay

Hvordan sammenlikne lønn mellom apotekkjedene?

Det kan være forvirrende å skulle sammenlikne lønns- og arbeidsvilkår mellom de to store apotekoverenskomsten. Hos Apotek 1 og Boots, m.fl., er grunnlønnen høyere, men ulempesatsene lavere enn hos NMD, men alt betales ut. Hos NMD er hovedregelen at årslønnen er det du får utbetalt, og ulempe gis som fritid.

Når du sammenlikner vilkårene bør du derfor stille deg selv spørsmålet; ønsker jeg fritid eller penger? Svaret på dette spørsmålet avhenger nok av hvilken livsfase du er i, men også av hva slags åpningstider apoteket har, og ikke minst av hvor mye du til sist sitter med på lønnskontoen når måneden er omme. Som du vil se av nedenstående regneeksempler vil svaret variere.

Ulik oppbygning

Overenskomsten for apotek på Virkes apotekoverenskomst (Apotek 1, Boots, m.fl.) og overenskomsten for NMD/Vitusapotek er grunnleggende forskjellig i oppbygning.

Virkeavtalen bygger på en ordning med 37,5 timer i uken, inkludert betalt pause til fri disposisjon. Arbeid på ulempetidspunkter gir ulempebetaling, som kommer til utbetaling på toppen av grunnlønnen. I Virkeavtalen ligger det også en mulighet for å avtale en utvidelse av ukentlig arbeidstid, såkalt UTA (se overenskomsten pkt 5-5-2). UTA godtgjøres med 30 % tillegg, da det er forutsigbart, til forskjell fra overtid.

NMD-avtalen bygger på en ordning der det beregnes 39 timer i uken, inkludert betalt pause til fri disposisjon. Arbeid på ulempetidspunkter gir ikke ulempebetaling, men inngår som en omregningsfaktor som kommer til avspasering – altså betalt fri. Foreningen er kjent med at det er medlemmer som også hos NMD har inngått avtaler om å få ulempen utbetalt, men dette er ikke noe man kan kreve.

Når man skal sammenlikne de to avtalene, kan det derfor være til hjelp å foreta en omregning til timelønn – det oppstår da straks en problemstilling, skal man sammenlikne antall timer man betales for, eller kun timene man fysisk er på jobb? Som nevnt er man hos NMD betalt for 39 timer/uken, og avspasering av ulempe medfører reduksjon av antall timer fysisk til stede i apoteket.

Ulik grunnlønn

Videre er det en viss forskjell i grunnlønnsnivå på de to avtalene. Vi har derfor tatt utgangspunkt i medianlønnen fra lønnsstatistikken for 2021 for provisorfarmasøyter utdannet i 2019. Den er kr 541.000,- hos NMD og kr 550.000,- på den andre avtalen (Apotek 1 og Boots m.fl.). Regnestykkene er forklart, slik at det skal være mulig å gjøre egne beregninger, dersom det foreligger alternative tilbud.

Merk allerede her at ansatte på Virke-avtalen vil få utbetalt ulempegodtgjøring i tillegg til grunnlønnen, slik at den faktiske årlige utbetalingen vil være større enn det som fremgår av statistikken, mens NMD-ansatte som hovedregel avspaserer – og ulempearbeid gir derfor ikke økt økonomisk uttelling. Eventuell utbetaling av ulempe må hos NMD avtales særskilt.

Eksempel 1 – Kun dagtid, ingen ulempe

 

Apotek 1, Boots, m.fl.

NMD-avtalen

Medianlønn provisor 2019-kullet

Kr 550.000,-

Kr 541.000,-

Arbeidstid

Man-fre, kl 8-17

Man-fre, kl 8-17

Timer 100 % stilling

37,5 t/u

39 t/u

Faktisk tilstedeværelse

37,5 t/u

39 t/u

Timelønn faktiske timer

Kr 281,30

Kr 266,10

Brutto utbetalt årslønn

Kr 550.000,-

Kr 541.000,-

Forutsetningen her er full stilling, og alt arbeid lagt mandag til fredag, mellom kl 8 og kl 17. Arbeidstakeren på Virke-avtalen har en faktisk tilstedeværelse på 37,5 timer, mens arbeidstakeren på NMD-avtalen har en faktisk tilstedeværelse på 39 timer.

Timelønn på Virke-avtalen får man ved å dividere kr 550.000,- med årstimetallet (52,14 uker multiplisert med 37,5 timer/uken) 1955 timer, dette gir resultatet kr 281,30

Timelønn på NMD-avtalen får man ved å dividere kr 541.000,- med årstimetallet (52,14 uker multiplisert med 39 timer/uken) 2033, dette gir resultatet kr 266,10.

 

Eksempel 2 – 37,5 timer tilstede, litt arbeid ettermiddag

 

Apotek 1, Boots, m.fl.

NMD-avtalen

Medianlønn provisor 2019-kullet

Kr 550.000,-

Kr 541.000,-

Arbeidstid

Tre ettermiddager til kl 18

Tre ettermiddager til kl 19

Timer 100 % stilling

37,5 t/u

39 t/u

Faktisk tilstedeværelse

37,5 t/u

37,5 t/u

Timelønn faktiske timer

Kr 285,80

Kr 276,70

Brutto utbetalt årslønn

Kr 558.800,-

Kr 541.000,-

Dersom begge arbeider til kl 18 tre dager i uken, vil begge ha en tilstedeværelse på 37,5 timer.

Den ansatte på Virke-avtalen vil ha en årlig utbetaling på kr 550.000,- i grunnlønn, samt ulempetillegg (20 % pr timelønn 255,72 multiplisert med 3 timer pr uke, multiplisert med 52,14 uker) som gir ytterligere kr 8.800,-. Timelønnen blir da kr 558.000,- dividert på 1955 timer, og gir resultatet kr 285,80.

Den NMD-ansatte vil fortsatt ha en årlig lønnsutbetaling kr 541.000,-, men med 37,5 timers uke (1,5 timer pr uke til avspasering som gir 78 færre timer på jobb) blir årstimetallet 1955. Timelønn blir da kr 541.000,- dividert på 1955 timer, og gir resultatet kr 276,70.

Eksempel 3 – To kvelder i uken og hver tredje lørdag

 

Apotek 1, Boots, m.fl.

NMD-avtalen

Medianlønn provisor 2019-kullet

Kr 550.000,-

Kr 541.000,-

Arbeidstid

To kvelder til kl 20, og hver tredje lørdag til kl 17

To kvelder til kl 20, og hver tredje lørdag til kl 17

Timer 100 % stilling

37,5 t/u

39 t/u

Faktisk tilstedeværelse

37,5 t/u

36 t/u

Timelønn faktiske timer

Kr 292,33

Kr 296,33

Brutto utbetalt årslønn

Kr 571.511,-

Kr 541.000,-

I dette eksemplet arbeider begge to kvelder i uken til kl 20, og til kl 17 hver tredje lørdag.

For den ansatte på Virke-avtalen vil seks timer ukentlig arbeid til kl 20 gi en årlig tilleggsbetaling, seks timer pr uke multiplisert med 52,14 uker, multiplisert med timelønn kr 281,30 (fra eksempel 1) multiplisert med 20 % gir kr 17.600,-. Lørdagstillegget kl 15-16 pr år for arbeid hver tredje lørdag blir 1/3 time pr uke multiplisert med 52,14, multiplisert med timelønn kr 281,30, multiplisert med 30 % og gir kr 1467,-, mens tillegget kl 16-17 blir 1/3 multiplisert med 52,14, multiplisert med timelønn 281,30, multiplisert med 50 % og gir kr 2.444,-. Årlig utbetaling for den ansatte på Virke-avtalen blir da kr 550.000,- + 17.600,- + 1.467,- + 2.444,- = 571.511,- som gir timelønn kr 292,33.

For den NMD-ansatte vil seks timer ukentlig ulempe mellom kl 17 og kl 20 medføre tre timer redusert tilstedeværelse, mens arbeid hver tredje lørdag til kl 17 i snitt gir en ukentlig reduksjon på en time. Gjennom ett år summeres dette opp til 208 timer, og årstimetallet blir da 1825. Årslønn kr 541.000,- gir timelønn kr 296,43.

Med denne utregningsmetoden blir timelønnen hos NMD drøyt 4 kroner høyere enn på Virke-avtalen, men provisorfarmasøyten på Virke-avtalen vil ha en brutto utbetalt årslønn som ligger 30.000,- kroner over sin identiske kollega i NMD, med den samme ulempebelastningen.

Eksempel 4 – NMD har avtalt utbetalt ulempe, Virke-ansatt har avtalt UTA-tid

 

Apotek 1, Boots, m.fl.

NMD-avtalen

Medianlønn provisor 2019-kullet

Kr 550.000,-

Kr 541.000,-

Arbeidstid

To kvelder til kl 20, og hver tredje lørdag til kl 17

To kvelder til kl 20, og hver tredje lørdag til kl 17

Timer 100 % stilling

37,5 t/u

39 t/u

Avtalt UTA

1,5 t/u

 

Faktisk tilstedeværelse

39 t/u

39 t/u

Timelønn faktiske timer

Kr 295,18

Kr 293,40

Brutto utbetalt årslønn

Kr 600.111,-

Kr 596.497,-

Samme som i eksempel 3, begge arbeider to kvelder hver uke til kl 20, og til kl 17 hver tredje lørdag, men i denne utregningen skal den NMD-ansatt ha ulempen utbetalt (noe man kan inngå individuell avtale om, men som den ansatte ikke har krav på), og den Virke-ansatte har avtalt å utvide den ukentlig arbeidstiden med 1,5 timer, og jobber derfor også 39 timer pr uke.

For den ansatte på Virke-avtalen er utregningen som i eksempel 3, og seks timer ukentlig arbeid til kl 20 vil gi en årlig tilleggsbetaling, seks timer pr uke multiplisert med 52,14 uker, multiplisert med timelønn kr 281,30 (fra eksempel 1) multiplisert med 20 %, som gir kr 17.600. Lørdagstillegget kl 15-16 pr år for arbeid hver tredje lørdag blir 1/3 time pr uke multiplisert med 52,14, multiplisert med timelønn kr 281,30, multiplisert med 30 % og gir kr 1467,-, mens tillegget kl 16-17 blir 1/3 multiplisert med 52,14, multiplisert med timelønn 281,30, multiplisert med 50 % og gir kr 2.444.

I tillegg kommer UTA-betaling overenskomstens pkt 5-5-2, som gir 30 % tillegg pr time (evt. ulempetillegg kommer på toppen). 1,5 timer uken, multiplisert med 52,14 uker, multiplisert med en timelønn kr 281,30, multiplisert med 130 % (lønn for arbeidede timer, samt UTA-tillegget) gir årlig en tilleggsutbetaling på kr 28.600,-

Årlig brutto utbetaling for den ansatte på Virke-avtalen blir da kr 550.000 + 17.600 + 1.467,- + 2.444,- + 28.600 = 600.111. Siden den Virke-ansatte her jobber 39 timer pr uke, blir årstimetallet 2033, noe som gir en timelønn kr 295,18.

For den NMD-ansatte tar vi her utgangspunkt i timelønnen fra eksempel 1. Timelønn på NMD-avtalen får man ved å dividere kr 541.000 med årstimetallet (52,14 uker multiplisert med 39 timer/uken) 2033, dette gir resultatet kr 266,10.

Seks timer ukentlig 50 % ulempe mellom kl 17 og kl 20 som skal utbetales, betyr ukentlig tilleggsbetaling av tre timer med timelønn, lørdagsarbeid hver tredje uke som i eksempel 3, betyr ytterligere en time med timelønn. Tilleggsutbetalingen pr år er da fire timer med timelønn 266,10 i 52,14 uker, som gir kr 55.497,-. Årlig utbetaling blir i dette eksemplet kr 596.497. Timelønnen finner vi ved å dividere den årlige utbetalingen med årstimetallet 2033, som gir kr 293,40.

Oppsummert

Når vi tar utgangspunkt i medianlønnen for provisorfarmasøyter på 2019-kullet, vil det gjennomgående gi bedre kjøpekraft å velge ansettelse hos en arbeidsgiver på Virke-avtalen, men dersom man er opptatt av fritid gir NMD-avtalen større rom for det. Det er i alle tilfeller totalpakken man takker ja til, og det er alltid lurt å snakke om lønn, og å forsøke å forhandle opp det første tilbudet man får.