Hvordan opptrer man hvis streik?

protest-155927_1280.png
Pixabay: protest-155927_1280.png

Hvordan opptrer man hvis streik?

Lønnsoppgjøret for NMD/Vitusapotek skal mekles 16. september. Hvis vi ikke kommer til enighet med NMD, blir det streik fra 17. september på morgenene. Her kan du lese om hvordan man da skal opptre.

Hvorfor blir det kanskje streik i NMD/Vitusapotek?

Ideelt sett burde NMD/Vitusapotek og Farmaceutene klart å bli enige i forhandlinger. Når det ikke skjedde, får vil hjelp fra Riksmekleren til å forsøke å finne en løsning som begge parter kan leve med. Det er først hvis heller ikke Riksmekleren klarer å finne en løsning, at vi tvinges til å streike. Farmaceutene ønsker ikke å streike, men det er et lovlig kampmiddel dersom vi ikke ser en annen utvei.

Hva er hensikten med en streik?

Hensikten med en streik er å ramme NMDs økonomi og omdømme, helst uten å ramme uskyldige tredjeparter. For Farmaceutene er det viktig at NMD i tiden før vi skal i mekling oppfatter at streiketrusselen er reell, at en streik vil ha økonomiske konsekvenser og at den vil medføre et omdømmetap for selskapet.

Hvem kan måtte streike?

Farmaceutene har denne gangen varslet at alle våre medlemmer som omfattes av overenskomstens del B mellom NMD/Vitusapotek og Farmaceutene er aktuelle for en streik. En streik vil imidlertid ha ulike faser, vi starter med en gruppe medlemmer, og trapper opp streiken med fire-og-fire dagers varsel.

Fire dager før hver opptrapping vil alle medlemmer som skal ut i streik bli kontaktet personlig, med beskjed om når de skal starte å streike.

Aktuelle for streik er provisorfarmasøyter, reseptarfarmasøyter, stedfortredere, midlertidige bestyrere, deltidshjelper, studenter med og uten lisens og pensjonister som hjelper til i apoteket.

Hvem skal ikke streike?

Farmaceutene melder ikke ut apotekere, ambulerende farmasøyter og ansatte på kjedekontoret.

Medlemmer som ikke har blitt kontaktet personlig, med beskjed om at de skal streike, skal møte på jobb som vanlig.

Streikeforberedelse

Oversikt over ansatte og arbeidsplaner

Rundt 1. september må ALLE sikre seg en kopi av arbeidsplanen sin for hele september. Dette skal samles av plasstillitsvalgt, som sender til de hovedtillitsvalgte. Dette er viktig for å kunne se hvem som skal være på jobb når, og dermed for å se konsekvensene av streikeuttak.

I overenskomsten for Vitusapotek låses arbeidsplanene fire uker før arbeidstidspunktet. Alt arbeid som ikke står på arbeidsplanen da, er formelt sett overtidsarbeid.

§ 3.4 Endring i arbeidsplan

Endring i avtalt arbeidstidsordning kan bare skje etter at personalet ved den tillitsvalgte har fått anledning til å uttale seg og etter at bestående arbeidstidsordning er sagt opp skriftlig med 4 ukers varsel. Ny arbeidstidsordning kan ikke iverksettes før utløpet av varslingsfristen på 4 uker med mindre partene er enige om noe annet.

Når et medlem tas ut i streik, skal ingen ta oppgavene til medlemmet. De skal ikke bli utført. NMD/Vitusapotek/regionssjef/apoteker/bestyrer kan ikke undergrave streiken ved å endre arbeidsplan, flytte på vakter, bytte på personell, hente inn studenter, hente inn annet ekstrapersonell, forskyve arbeidstid, låne ut personell til andre apotek, låne personell fra andre apotek eller bruke overtid. Hvis det gjøres er det streikebryteri.

Streikevester

Endelig beskjed om at et apotek, eller noen medlemmer ved et apotek, er tatt ut i streik kommer fire dager før streikestart/opptrapping. Vi kommer imidlertid til å sende ut pakker med streikevester m.m. noe tidligere, slik at vi er sikre på at det er på plass. Dette blir sendt tillitsvalgt ved apoteket.

Ikke alle kommer til å motta slike pakker, og ikke alle som mottar slike pakker kommer til å streike.

Hvordan skal man håndtere en streik?

En streik er ikke ønskelig, men om den inntreffer skal den merkes! En streik kan medføre at det ikke finnes bemanning, og at et apotek må stenge helt ned i hele eller deler av streikeperioden.

Streikende

Medlemmer som er tatt ut i streik, og har fått beskjed om å starte streiken, skal ikke møte på jobb. Disse medlemmene får beskjed om hvor de skal møte opp i stedet, og hva de skal gjøre.

Streikende medlemmer vil bli satt opp på streikevakt, som betyr at man står utenfor apoteket og informerer publikum om at det er streik, eller at man går runder mellom apotek.

En av streikevaktenes oppgaver er å «sjekke» at det kun er de ikke-streikende som står på arbeidsplanen som er til stede på apoteket. Dersom apoteket har hentet inn ekstramannskaper som gjør jobben til de streikende, er det streikebryteri. Streikebryteri skal umiddelbart meldes til streik@farmaceutene.no

Ikke-streikende medlemmer

Medlemmer som ikke er tatt ut i streik skal møte på jobb som vanlig, og utføre sine vanlige oppgaver. De skal ikke utføre streikebelagt arbeid (oppgaver som streikende skulle utført).

Ikke-streikende medlemmer skal forholde seg strengt til arbeidsplanen. De skal ikke å få flyttet på vakter, bytting av vakter, forskjøvet arbeidstid, å bli utlånt til andre apotek eller at det brukes overtid, dersom dette skyldes at det er streik på apoteket, eller på et apotek i nærheten.

Ikke-streikende medlemmer skal også gi beskjed til streik@farmaceutene.no umiddelbart dersom noe av dette finner sted, eller hvis apoteket henter inn ekstrapersonell, henter inn studenter eller låner personell fra andre apotek, eller ved andre mistanker om streikebryteri.

Uorganiserte farmasøyter

Uorganiserte skal møte på jobb som vanlig, og utføre sine vanlige oppgaver. Dersom uorganiserte utfører streikebelagt arbeid, er det streikebryteri, og streik@farmaceutene.no skal varsles umiddelbart.

Studenter, deltidsansatte, ekstrahjelper, m.v.

Studenter, deltidsansatte, ekstrahjelper m.v. skal møte på jobb på de tidspunktene som er avtalt. MERK! Hvis man blir bedt om å jobbe ETTER at en streik er et faktum, og på et apotek som er tatt ut i streik, vil det være streikebryteri, og man må si nei; og melde fra til streik@farmaceutene.no umiddelbart.

Apoteker (evt. bestyrer)

Apoteker (evt. bestyrer) som ikke er omfattet av overenskomsten, blir ikke tatt ut i streik. Det er likevel noe begrenset hva apoteker kan gjøre under en streik. På linje med uorganiserte kan apoteker gjøre sine faste oppgaver, til faste tider. Farmaceutene vil anse det som streikebryteri dersom en apoteker utfører streikebelagt arbeid, altså der apoteker dekker opp for streikende ansatte. Slike tilfeller skal meldes til streik@farmaceutene.no umiddelbart.

Apotekteknikere og annet personell

Apotekteknikere og annet personell som ikke er omfattet av konflikten, skal møte på jobb som vanlig, og utføre sine ordinære oppgaver.

Apotekteknikere skal ikke bistå gjenværende apoteker/farmasøyter med reseptekspedering, ut over hva de vanligvis gjør. Dersom apotekteknikere i større grad enn vanlig bistår med reseptekspedering, er det streikebryteri, og skal umiddelbart meldes streik@farmaceutene.no

Hva skjer når man streiker?

Når man tas ut i streik, og streiker, settes ansettelsen hos NMD på «pause».

NMD slutter å betale lønn, men Farmaceutene betaler streikebidrag for hver enkelt streikedag medlemmet skulle vært på jobb.

NMDs ansattforsikringer settes på pause, men Farmaceutene tegner forsikringer for de streikene.

Streik er ikke «ferie» eller «fri», det er hardt arbeid for å forsvare det organiserte arbeidslivet i Norge, og den streikende står til disposisjon for Farmaceutene så lenge streiken varer.

Spørsmål

Vi ber om at spørsmål i første omgang rettes til plasstillitsvalgt på apoteket, og at plasstillitsvalgte i første omgang henvender seg til HTV-gruppen.

Streik@farmaceutene.no vil være bemannet i hele oppkjøringen til eventuell streik, og gjennom streiken.