Felles uttalelse Virke - Farmaceutene - Parat

dylan-gillis-533818-unsplash.jpg
Unsplash: dylan-gillis-533818-unsplash.jpg

Felles uttalelse Virke - Farmaceutene - Parat

Felles uttalelse om organisering av arbeidet i apotek under koronapandemien.

Oslo 17. mars 2020                                                                   

Til arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud

Hovedorganisasjonen Virke, Parat/Farmasiforbundet og Norges Farmaceutiske Forening

Felles uttalelse om organisering av arbeidet i apotek under koronapandemien

I forbindelse med korona-pandemien (COVID 19), er det i apotekene iverksatt prosesser for å håndtere den svært krevende situasjonen vi står i, bl.a ved at mange arbeidstakere blir syke under pandemien og at apotekene i tillegg får større kundestrømmer enn vanlig.

Virke og arbeidstakerorganisasjonene står samlet overfor myndighetene blant annet i arbeidet med at myndighetene dekker arbeidsgiver¬utgifter i arbeidsgiverperioden for sykefravær og at ansatte som permitteres sikres full dekning av lønn en lengre periode i forbindelse med permittering.

Myndighetene har et tydelig ansvar, men vi som parter i arbeidslivet har også et betydelig ansvar. Vi har derfor en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i.

Apoteksektoren har en sentral rolle og ansvar i situasjonen vi befinner oss i. Virke, Norges Farmaceutiske Forening og Parat/Farmasiforbundet vil spesielt understreke behovet for gode og konstruktive prosesser i apotekene – både på kjedenivå, regionsnivå og i det enkelte apotek, for å få på plass hensiktsmessige ordninger knyttet til organisering av arbeidet. Da smittesituasjonen endrer seg fra dag til dag, er det særlig viktig med løpende og tett dialog mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte på alle nivåer.

Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstidsordninger

Tariffavtalene inneholder forskjellige bestemmelser om arbeidstid og hvordan disse kan endres. Virke, Parat/Farmasiforbundet og Norges Farmaceutiske Forening oppfordrer partene på hver enkelt arbeidsplass til å sette seg ned og sammen finne gode løsninger i den utfordrende situasjonen vi nå står i. I mange tilfeller kan dette være avgjørende for om virksomhetene overlever eller ikke.

Særlig om behov for endringer i arbeidstidsordninger

I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen. Uvanlig stort fravær blant de ansatte (i form av sykefravær, omsorgsdager eller behov for skjerming av risikogrupper) legger større press på den delen av bemanningen som fremdeles kan jobbe. For å sikre god bemanning har flere virksomheter behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid mellom vaktene. Arbeidsgiver vil alltid være ansvarlig for at arbeidstidsordningen i sin helhet er forsvarlig.

Også i denne spesielle situasjonen er det grunn til å tro at man kan finne løsninger innenfor gjeldende arbeidsplaner, ved at man bruker eksisterende virkemidler i arbeidsmiljøloven og overenskomsten når det gjelder overtid, mertid, evt. utvidet eller forskjøvet arbeidstid.
Det kan imidlertid oppstå situasjoner som gjør det nødvendig, på kort varsel, å organisere arbeidet på en annen måte enn normalt. De sentrale partene er i løpende dialog om situasjonen – som endrer seg fra dag til dag. Sentrale parter kan også vurdere om det er hensiktsmessig og nødvendig å inngå sentrale avtaler for eksempel om avvikende varslingsfrister for endring av arbeidsplaner.
Det er viktig med god dialog på kjedenivå og i det enkelte apotek om hvilke situasjoner som kan utløse et slikt behov.

Virke, Norges Farmaceutiske Forening og Parat ønsker å understreke viktigheten av at man har gode og åpne prosesser rundt disse forholdene i kjedene, i regionene og i det enkelte apotek, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet i en krevende situasjon.

Fem tips til godt samarbeid på arbeidsplassene og i kjedene

1.    Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud bør møtes jevnlig  
2.    Arbeidsgivere orienterer om status og utfordringer for virksomheten
3.    Tillitsvalgte og verneombud orienterer om status og utfordringer for de ansatte
4.    Partene drøfter og blir enige om midlertidige løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynene til både virksomheten og ansatte
5.    Løsningene nedtegnes skriftlig og kommuniseres ut til alle ansatte

Trond Teisberg/s
Jon Ole Bjørklund Whist/s
Renate Messel Hegre/s