Farmasøyter utenfor apotek og lønnsoppgjør

shaking-hands-3098690_1920.jpg
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Farmasøyter utenfor apotek og lønnsoppgjør

I virksomhter som er medlem av Virke, og som er bundet av Virke og Farmaceutenes overenskomst for farmasøyter utenfor apotek er det regler for hvordan lønnsoppgjøret skal gjennomføres. Første punkt; du som ansatt må be om en lønnssamtale.

Som ansatt i et virksomhet bundet av tariffavtlaen mellom NHO og Farmaceutene er det ekstra viktig at du ber om en lønnssamtale.

Rett til lønnssamtale fremgår av Overenskomstens § 4 tredje ledd

 "Individuell lønnsfastsettelse forutsetter dialog/samtale mellom leder og medarbeider med utgangspunkt i kriteriene i § 4 annet ledd. Alle ansatte som ønsker det skal kunne be om en samtale der dette inngår som tema".

Merk at en lønnssamtale er IKKE en lønnsforhandling. En lønnssamtale er en samtale om lønn, lønnsnivå, lønnsambisjoner, karriereutvikling, dine "leveranser" og arbeidsgivers forventninger til deg, og egentlig alle de andre elementene som du tenker at arbeidsgiver bør ta med seg inn i vurdering av hva din lønn skal være.

Overenskomstens § 4 andre ledd lister opp kriteriene for lønnsvurderingen, og det er derfor disse du bør forberede deg på å ta opp i lønnssamtalen. 

"Virksomheten skal fastsette det enkelte medlems lønn individuelt etter en saklig vurdering av kompetanse, dyktighet, arbeidsinnsats, erfaring og stillingens ansvars- og arbeidsområde, samt den enkeltes utvikling siden forrige vurdering. Arbeid som tillitsvalgt kan gi kvalifikasjoner som inngår i denne vurderingen."

Det kan også være lurt å merke seg at overenskomstens § 5 fjerde ledd i samme bestemmelse gir en tydelig føring på at man, utenom lønnsoppgjøret, skal kunne rette opp skjevheter som måtte bli avdekket:

"I den utstrekning virksomheten i det enkelte år finner det nødvendig for å rette opp oppståtte skjevheter, skal den kunne foreta en tilleggsregulering til et annet tidspunkt enn ovenfor bestemt."

En lønnssamtale er et viktig grunnlag for lønnsoppgjøret, fordi arbeidsgivere som har hatt lønnssamtaler med sine medarbeidere, nødvendigvis også har en større bevissthet rundt hvilke behov lønnsoppgjøret må svare ut, og derfor hva arbeidsgiver velger å gi deg som lønnsregulering.

Referatet fra lønnssamtalen er også viktig, både for deg og for arbeidsgiver. 

For deg er referatet viktig, fordi du bør bruke referatene fra i fjor og året før, som en forberedelse i år, og årets referat bruker du som en forberedelse neste år. Når du gjennomfører lønnssamtaler hvert år, vil du også kunne peke på hvilken utvikling du har, og hvordan du over tid leverer den innsats og de resultater som forventes av deg.

For arbeidsgiver er referatet viktig, fordi det kan være del av grunnlaget når nærmeste leder evt. snakker med sin leder, som igjen bringer forventinger/ønsker/behov oppover i lederlinjen - i forkant av at toppledelsen legger planene for lønnsoppgjøret.

Drøfting med tillitsvalgt

Vi oppfordrer på generelt grunnlag til at dere velger et styre på to-tre personer i hver virksomhet.

Der vi har bedriftsgruppestyre/tillitsvalgt, er retten til drøfting regulert i Overenskomstens § 5:

"Den samlede rammen for lønnsregulering skal fastsettes på grunnlag av virksomhetens fremtidsutsikter, produktivitet, økonomi og konkurranseevne. Det skal i forkant av lønnsreguleringen gjennomføres et drøftingsmøte der tillitsvalgte gis anledning til å fremlegge synspunkter på den samlede rammen, og på individuelle forhold. Det føres referat fra drøftingsmøtet. Tillitsvalgte skal i forkant gis relevante data, herunder en oppstilling av medlemmenes lønn. Etter at virksomheten har besluttet rammen og den individuelle fordelingen, men før dette er meddelt den enkelte, skal tillitsvalgte gis nødvendig informasjon for å kunne kontrollere resultatet av prosessen før lønnsreguleringen."

Merk at omfangsbestemmelsen i Overenskomstens § 1 gir ledere en mulighet til å velge å bli ivaretatt av tillitsvalgt:

"Fra overenskomstens bestemmelser om drøfting av lønnsregulering (§ 5) unntas virksomhetens øverste ledelse, og ledere med personalansvar eller som deltar ved fastleggelse av generelle lønns- og arbeidsvilkår. Ledere som er unntatt etter første setning kan selv velge om de likevel vil være omfattet av bestemmelsene i § 5 og skal i så fall gi tillitsvalgte melding om det."

Spørsmål kan rettes til bistand@farmaceutene.no

Hva skjer andre steder?

De fleste store områdene der Farmaceutene har tariffavtaler vil gjennomføre lokale forhandlinger i løpet av mai. Dersom du ønsker å vente med å snakke om lønn til du kjenner disse resultatene, kan det være greit å avvente til juni.