Farmasøyten som leder

 

Farmaceutene har mange medlemmer som er ansatt som ledere – og som har de samme medlemsfordeler som andre medlemmer. For lederne er det viktig å se forskjellen på rollen som arbeidstaker og rollen som arbeidsgiver.

Ledere får den samme juridiske bistand som alle medlemmer får. Det være seg gjennomgang av arbeidskontrakter, svar på arbeidsrettslige spørsmål, bistand i møter med arbeidsgiver, hjelp til oppfyllelse av rettigheter, råd og veiledning i konflikt med arbeidsgiver, bistand ved oppsigelse o.l.

Det som er viktig å tenke over er at man som leder har to roller. Når du har en lederstilling er du leder og dermed representant for arbeidsgiver, men du er også arbeidstaker som ansatt i selskapet. Farmaceutene er en arbeidstakerforening som yter veiledning til medlemmer i alle saker vedrørende lønns- og arbeidsvilkår. Som leder vil du derfor få bistand på samme måte som andre når du henvender deg til foreningen som arbeidstaker. Imidlertid vil du som leder ikke få bistand når du henvender deg i rollen som leder (og representant for arbeidsgiver). Du vil for eksempel ikke få hjelp med følgende henvendelse: «Hvordan går jeg frem for å si opp to farmasøyter?» I en slik situasjon tilhører du arbeidsgiversiden og må søke bistand hos arbeidsgiver / arbeidsgivers arbeidsgiverforening.

NFF mottar henvendelser fra mange ledere som har behov for hjelp som arbeidstakere. Noen ganger holder det med råd og «bare noen å snakke med», andre ganger kreves det aktiv bistand og kontakt med lederens arbeidsgiver. All bistand fra foreningen skjer i forståelse med medlemmet, det vil si at eventuell kontakt med arbeidsgiver alltid er etter at rådgiveren er blitt enig med medlemmet om at det er riktig fremgangsmåte. Alle foreningens ansatte har taushetsplikt. Hvis det er noe du lurer på kan du også se på Ofte stilte spørsmål – kanskje finner du svar på det du lurer på der.

Enkelte henvendelser fra ledere, særlig apotekere, dreier seg om hvorfor NFF ikke forhandler inn flere bestemmelser for ledere i overenskomstene.

Det som forhandles frem for farmasøyter kommer i ulik grad lederne til gode. For eksempel er apotekere omfattet av overenskomsten mellom Virke og NFF, med unntak av at overenskomstens bestemmelser om lønn/tillegg og arbeidstid ikke gjelder for apotekere. Apotekere og bestyrere som er ansatt i NMD, er unntatt overenskomsten i sin helhet. Apotekere og en del andre ledere som er ansatt i helseforetakene, er unntatt overenskomsten, med unntak av de sosiale bestemmelsene.

Arbeidsgiverne er stort sett opptatt av å skille ut lederne fra overenskomstene, og ønsker vanligvis ikke at overenskomstene skal omfatte ledere. Men bestemmelsene i overenskomstene kommer også indirekte lederne til gode, idet arbeidsvilkårene i individuelle arbeidsavtaler for den enkelte leder ikke er upåvirket av det som fremkommer i overenskomstene.

Bakgrunnen for at overenskomstene ikke kommer ledere til gode i sin helhet, er at ledere anses for å være arbeidsgivers representanter. Lederne forhandler vanligvis frem lønn selv, og har i ofte en så uavhengig stilling at det ikke er blitt oppfattet som naturlig at de er helt omfattet av overenskomstene.

Nettopp fordi lønn – og for noen også arbeidsvilkår – ikke er «forhåndsregulert» gjennom en overenskomst, stilles det større krav til den individuelle arbeidsavtalen. Det er viktig å få regulert mest mulig i arbeidskontrakten, samt påse at det som er nedfelt i kontrakten samsvarer med det man faktisk ble enige om. Medlemmer av NFF kan også få juridisk bistand i forbindelse med arbeidskontrakter, og vi anbefaler medlemmene å ta kontakt.

Se for øvrig retningslinjene for juridisk bistand for når man kan få juridisk bistand, og hva som faller utenfor.