Farmaceutenes visjon

_mg_1459.jpg

 

"Riktige legemidler. Bedre helse - god samfunnsøkonomi"  er Farmaceutenes visjon som ble vedtatt av representantskapet høsten 2013. 

Sentralt i visjonen står følgende mål: 

1. Riktige legemidler - skifte fokus fra billigst til riktig.

•             Nye og effektive preparater må tas i bruk raskt

•             Preparater må være tilgjengelige i tilstrekkelige mengder

•             Prisbildet på legemidler må sikre innovasjon og nyutvikling

•             FoU og klinisk utprøving av legemidler må også skje i Norge

 

2. Riktig legemiddelbruk - bredde veiledningstilbudet. 

•             Bygge ut rådgivnings- og veiledningstilbudet, jfr. Samhandlingsreformen

•             Alle kommuner skal etablere farmasøytisk tilbud, jfr. ny kommunereform

•             Sykehusene skal ha farmasøytisk tilbud på alle avdelinger.

•             Farmasøyter skal ha journaltilgang og -plikt.  

•             Farmasøyter kan bidra til å bedre etterlevelse 

 

3. Kompetanse og rekruttering - utvikle og tydeliggjøre farmasøytenes nye rolle.

•             Kontinuerlig heve farmasøytenes kompetanse og utvikle deres rolle

•             Sikre rekrutteringen til og utviklingen av profesjonen

•             Arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår 

•             Sikre farmasøytisk produksjonskompetanse i Norge