Enighet i de sentrale forhandlingene mellom Virke og Farmaceutene om apotek 2020

Anna Minge og Ingun Gjerde hos Virke 9 sept 2020
Farmaceutene

Enighet i de sentrale forhandlingene mellom Virke og Farmaceutene om apotek 2020

Hovedorganisasjonen Virke og Norges Farmaceutiske Forening kom 9. september kl 01:00 til enighet i de sentrale forhandlingene om apotekoverenskomsten for farmasøytene. Oppgjøret fortsetter med lokale forhandlinger om økonomi i apotekkjedene og i frittstående enkeltapotek.

De sentrale parter, Virke og Farmaceutene, gjennomførte en omfattende revisjon av overenskomsten i 2018. Årets forhandlinger ble derfor i hovedsak benyttet til å gjennomgå og diskutere erfaringer med overenskomsten.

Ved omlegging av overenskomsten i 2018 var partene enige om at avtalen skulle åpne for fleksibilitet, både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Overenskomsten skulle ikke lenger inneholde detaljerte bestemmelser f.eks. om nøyaktig hvilke oppgaver det skal gis tillegg for, og har heller ikke ansiennitetsstige som låser lønnsmidler til automatiske opprykk. I stedet er det partenes felles intensjon at overenskomsten skal legge opp til at leder og arbeidsgiver lokalt skal diskutere lønns- og karriereutvikling med ansatte, basert på kriterier knyttet til kompetanse, ansvar, jobbutførelse, mv. Systemet bygger på gjensidig tillit og fordrer godt samarbeid.

Partene er enige om at ny overenskomst fra 2018 medførte en vesentlig endring for apotekbransjen. Partene har evaluert overenskomsten, og oppsummert dette i en rapport som ble sluttført i august 2020. Der ble det konkludert med at partene alt i alt opplever at endringene har blitt godt håndtert. Samtidig har partene en felles erkjennelse av at kulturendringer alltid vil ta tid, og at man i store og komplekse organisasjoner vil trenge tid for å få etablert robuste systemer. På bakgrunn av dette har partene blitt enige om å etablere et partssammensatt utvalg, som i tariffperioden skal jobbe med evaluering og videreutvikling av overenskomsten. Utvalget skal særlig fokusere på kompetanseutvikling og lønnsdannelse i overenskomsten.

Partene hadde en grundig gjennomgang av praksis knyttet til stedfortrederfunksjonen og kompensasjon for denne. Partene er enige om at det i apotek med stedfortreder som har et jevnlig utvidet ansvar knyttet til sin stilling skal gjennomføres en forhandling, i tråd med § 5.2.2. I øvrige situasjoner skal det i apotekleders fravær utbetales et tillegg på 10 % av grunnlønn, der fraværet har en varighet på minst syv kalenderdager.

Partene diskuterte også tolkning og praktisering av bestemmelsen om betalt pause til fri disposisjon, uten at det ble oppnådd enighet om endring av overenskomstens ordlyd.