Deltidsansatt og lyst på full stilling?

audit-4576720_1920_mohamed_hassan_5434_images_from_pixabay.jpg
mohamed_hassan / 5434 images Pixabay

Deltidsansatt og lyst på full stilling?

Visste du at arbeidsmiljøloven har to bestemmelser som gir deltidsansatte gode muligheter til større stillingsprosent? Jobber du mye «ekstra» kan du ha rett til utvidelse av stillingen din, i tillegg har deltidsansatte fortrinnsrett til ledige stillinger.

Av Jon Ole Bjørklund Whist, Forhandlingssjef

Det er en uttalt målsetning i det norske arbeidslivet at arbeidstakerne skal ha hele og faste stillinger. Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven § 14-9 er derfor at arbeidstakere skal ansettes i faste stillinger.

Men en fast stilling betyr ikke nødvendigvis en full stilling. Det kan være ulike grunner til at en arbeidstaker tilbys en deltidsstilling. Arbeidsgivers behov for nyansettelse skyldes kanskje at noen har bedt om midlertidig redusert stilling, eller er delvis sykemeldt? Det kan også skyldes at arbeidsgiver ønsker «fleksibilitet», og vil ha mulighet til å «sjonglerer» med de ansatte. Uavhengig av arbeidsgivers begrunnelse/motivasjon, oppstår det rettigheter som følge av at man er deltidsansatt.

Fortrinnsrett for deltidsansatte

Når arbeidsgiver skal foreta en ansettelse, er arbeidsgiver forpliktet til å lyse ut stillingen internt. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-1:

Arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten. Innleid arbeidstaker skal informeres på tilsvarende måte.

Virksomheten betyr arbeidsgiver, ikke arbeidssted. Er du eksempelvis ansatt hos en virksomhet som har aktivitet i hele Norge, og du selv jobber i Kristiansand, skal du også få beskjed om ledige stillinger i Trondheim, eller Kirkenes. Plikten til å informere om ledige stillinger skal ha en realitet, og det betyr at det må gjøres på en slik måte at du har en faktisk mulighet til å motta informasjonen, og med tilstrekkelig tid fra kunngjøring til søknadsfristens utløp til at du kan sende inn en søknad.

Er du deltidsansatt er det viktig at du i søknaden viser til arbeidsmiljøloven § 14-3 og presiserer at du gjør krav på fortrinnsrett til stillingen. I sin helhet lyder bestemmelsen:

§ 14-3.Fortrinnsrett for deltidsansatte

(1) Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling.

(2) Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.

(3) Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i stilling som arbeidstaker krever fortrinnsrett til, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.

(4) Fortrinnsrett etter § 14-2, med unntak av § 14-2 andre ledd første punktum, går foran fortrinnsrett for deltidsansatte.

(5) Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte etter § 14-3 avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2.

At retten også gjelder til del av stilling er viktig. Det betyr at du som eksempelvis er deltidsansatt på ett kjedeapotek, kan kreve å få «fylt opp» til full stilling når det oppstår ledighet ved et annet apotek i samme kjede.

Så lenge det dreier seg om «vanlige» farmasøytstillinger, skal det mye til at kvalifikasjonskravet i annet ledd ikke anses oppfylt.

Dersom arbeidsgiver mener at du ikke er kvalifisert, eller at fortrinnsrett vil «innebære vesentlig ulemper for virksomheten» må det begrunnes, skriftlig. Det er eksempelvis ikke en «vesentlig ulempe» at det å gi deg full stilling betyr at du blir mindre «gripbar» og derfor begrenser fleksibiliteten hos arbeidsgiver.

Hvis du nektes fortrinnsrett, må du ta kontakt med oss på bistand@farmaceutene.no da neste skritt vil være at foreningen kontakter arbeidsgiver, før vi eventuelt tar ut søksmål for at retten skal prøve om arbeidsgivers begrunnelse holder vann.

§ 14-4.Virkninger av brudd på reglene om fortrinnsrett

(1) Dersom retten kommer til at en fortrinnsberettiget skulle vært ansatt i en bestemt stilling, skal retten etter påstand fra den fortrinnsberettigede avsi dom for ansettelse i stillingen, med mindre dette finnes urimelig.

(2) Ved brudd på reglene om fortrinnsrett kan arbeidstaker kreve erstatning. Erstatningen fastsettes i samsvar med § 15-12 andre ledd.

Utfallet vil kunne være at du får dom for ansettelse i stillingen, og/eller erstatning for bruddet.

Les mer om fortrinnsrett hos Arbeidstilsynet…

Rett til utvidelse av stilling tilsvarende faktisk arbeidstid

Det andre alternativet er aktuelt for deg som er deltidsansatt, men som frivillig (eller ufrivillig) jobber ut over den faste stillingsprosenten din.

For å fremme krav etter denne bestemmelsen må du først skaffe deg oversikt over hvor mye du faktisk har jobbet de siste 12 måneder.

Dette finner du ved å sjekke lønnsslippene dine for de siste 12 måneder, der overtidstimene skal fremgå. Alternativt kan du vise til arbeidsmiljøloven § 10-7 og be om å få utlevert en oversikt.

Når du har konstatert at du har jobbet ut over din opprinnelige stillingsprosent, følger det av arbeidsmiljøloven § 14-4a at du har rett til utvidet stillingsprosent.

§ 14-4 a. Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid

 (1) Dersom retten kommer til at en deltidsansatt har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid etter bestemmelsen i § 14-4 a, skal retten etter påstand fra den deltidsansatte avsi dom for ansettelse i slik stilling.

(2) Ved brudd på bestemmelsen om rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid etter § 14-4 a kan arbeidstaker kreve erstatning.

Rent praktisk sender du krav til arbeidsgiver, eller du tar kontakt med bistand@farmaceutene.no for å få hjelp med å utforme kravet.

Når kravet er sendt, må arbeidsgiver sende et skriftlig svar. Dersom kravet avvises må det begrunnes, og vi vil da kunne hjelpe deg med vurdering av begrunnelsen, og eventuelt ta ut søksmål mot arbeidsgiver for å få dom for den faktiske stillingsprosenten. Det kan også kreves erstatning for brudd på bestemmelsen.

Les mer hos Arbeidstilsynet…