Begivenhetsrikt år for Farmaceutene

farmaceutene_arsberetning_2016_cover.png

Begivenhetsrikt år for Farmaceutene

Medlemsrekruttering og utadrettet politisk virksomhet sto sentralt for Norges Farmaceutiske Forening i 2016.

Les hele årsberetningen for 2016 her.

 

tråd med foreningens handlingsprogram for 2016 var det arbeidet mot antibiotikaresistens, ­oppfølging av legemiddelmeldingen og styrking av ­medlems­aktiviteter samt medlemsverving som var de viktigste satsingsområdene. Opprettelse av en hovedavtale med NHO / Norsk Industri, ­etablering av nytt styre i Studentkretsen, kurs­arrangementer med blant annet Apotekerdagen samt videreutvikling av medlems­fordeler var blant de mange høydepunktene dette året.

Antibiotikaresistens

Utviklingen av antibiotikaresistens har fått stadig større oppmerksomhet de siste årene. I 2016 var det fokus på at antibiotikaresistens ikke bare er en helse­utfordring lokalisert til enkelte land, men at det er en stor global trussel som også påvirker ­økonomien. Det var naturlig for Farmaceutene å ha antibiotika­resistens som et fokusområde og dette ble det jobbet med ­gjennom hele året:

Farmaceutene tok initiativ til at det ble under­tegnet en felles nordisk erklæring om å arbeide mot antibiotikaresistens da Norge var vertskap for Nordisk Farmaceutunions møte i august.

Det var tema på markeringen av Verdens farmasøytdag i Oslo i september. Over 120 fremmøtte kom for å høre innlegg fra blant annet helseminister Bent Høie og generalsekretær i International ­Pharmaceutical Federation (FIP) Luc Besançon.

Antibiotikaresistens var tema på workshop med forskrivergruppene (Legeforeningen, Tannlegeforeningen og Veterinær­foreningen).

Medlemrekruttering og aktiviteter

Farmaceutene jobbet svært aktivt med medlems­rekruttering i 2016. Det ga virkelig uttelling, for ved årets slutt kunne det noteres en medlemsvekst på over 7 prosent.

Apotekerdagen ble en stor sukess som vil ­gjentas i 2017. Tiltak rettet mot studenter har vært utdeling av ­labfrakker, introduksjons- og arbeidssøkerkurs og bedriftsbesøk. Etter flere år uten et eget styre i ­Studentkretsen, ble endelig et nytt styre etablert.

Det har vært avholdt mange arrangementer godt ­fordelt i organisasjonen. Blant annet har det vært avholdt nær 75 møter i kretsene og nær 310 ­tillitsvalgte har deltatt på kurs. Det er også søkt om FEVU ­(Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning)-­poeng for totalt 67 aktiviteter.

Juridisk bistand

Juridisk bistand er en ettertraktet tjeneste og en viktig del av Farmaceutenes arbeid. I 2016 ble det besvart mer enn 650 enkelthenvendelser knyttet til behov for bistand og rådgivning. Disse enkeltsakene kommer i tillegg til de mer omfangsrike sakene, der juristene har fulgt opp enkeltsaker over en lengre periode og bistått ved behov. Juristene i Farmaceutene har tilgang til advokater som benyttes i særlig kompliserte saker. I tillegg til saker fra medlemmer arbeider juristene tett og godt sammen med de hovedtillitsvalgte i de store apotekkjedene og sykehusapotekene, og bistår disse ved behov.

Frokostmøte om prioriteringer

I juni arrangerte Farmaceutene et helsepolitisk møte om prioriteringer på legemiddelområdet, kun få dager etter at selve prioriteringsmeldingen ble lagt frem. Møtet i Oslo samlet over 80 legemiddelinteresserte fagfolk og representanter for pasientforeninger. Stortingsrepresentant og farmasøyt Sveinung Stensland (t.v.) var blant debattantene.

Farmasøyttjenester

Legemiddelmeldingen ble behandlet av Stortinget på starten av året, og helseminster Bent Høie tok til orde for bedre utnyttelse av farmasøyters kompetanse. I 2016 ble den første farmasøytiske tjenesten betalt av det offentlige innført. Inhalasjonsveiledning i apotek var et foreslått tiltak i legemiddelmeldingen og ble ­innført som en prøveordning i 2016. Slike farmasøytiske tjenester har Farmaceutene jobbet for å få til i apotek i mange år.

Medier

Det har vært en uttalt mål å få Farmaceutene mer synlig i media. Da den såkalte clostebolsaken rullet i media på høsten, ble også farmasøyt­ekspertise trukket inn. I august pådro langrennsløper Therese Johaug seg en solforbrente leppe på en landslagssamling i Italia, og ble behandlet med salven Trofodermin som inneholder virke­stoffet clostebol – et stoff som står på dopinglisten. Da funnet av clostebol i Johaug ble kjent, ble saken slått stort opp i media, og Farmaceutene ved leder Tove Ytterbø deltok både i Debatten på NRK 1 og i nyhetssendinger på TV og radio.

Det ble jobbet bevisst med synliggjøring av Facebook-siden til Farmaceutene. Dette ga gode resultater og siden var oppe i 2600 følgere på slutten av året. Farmaceutene har i større grad fokusert på publisering av videoer, noe som har vært svært populært.

Lønnsutvikling

Lønnsoppgjøret 2016 var sterkt preget av presset mot norsk økonomi, og et frontfag som endte med en offisielle ramme for årslønnsveksten på 2,4 %. Med en prisvekst i størrelses
orden 2,5–2,6 % betyr det at gjennomsnittsnordmannen har hatt en reallønns­nedgang. Økonomien i de oppgjørene Farma­ceutene har vært involvert i, har stort sett endt rett rundt ­frontfagets ramme.

Utdanning

Farmaceutene engasjerte seg i arbeidet med å få økt antall studieplasser for farmasøyter. Særlig var fokuset rettet mot farmasiutdanningen i Bergen.

Avtale med NHO / Norsk Industri

Mot slutten av 2016 etablerte Farmaceutene en hovedavtale med NHO / Norsk Industri. Det betyr at våre medlemmer ansatt i virksomheter ­organisert i NHO kan kreve overenskomst, og komme i en ­formalisert dialog med sine arbeidsgivere som del av lønnsoppgjøret. Generalsekretær Greta Torbergsen i Farmaceutene og Terje Hovet i Norsk Industri signerte foreningens første hovedavtale for privatansatte utenfor apotek.

Årets farmasøyt

Tradisjonen tro ble kåringen av Årets farmasøyt foretatt under markeringen av Verdens ­farmasøytdag. Årets farmasøyt 2016 ble Hedvig Nordeng (bildet), professor ved Universitetet i Oslo. Hun fikk prisen av Farmaceutene for sitt engasjement og forskningsarbeid innen sikker legemiddel­behandling til barn, gravide og ammende.