Bakgrunn for lønnsoppgjøret 2017

Bakgrunn for lønnsoppgjøret 2017

Lønnsoppgjøret 2016 var det første oppgjøret på svært mange år da Norge hadde en reallønnsnedgang. Dette skyldtes oljekrisen, et ansvarlig lønnsoppgjør i frontfaget, lojalitet til frontfaget i øvrige tariffområder, og en prisvekst som var høyere enn lønnsveksten. Tallet på alles lepper i 2016 var 2,4 % årslønnsvekst.

Etter at frontfaget (LO/NHO) har kommet til enighet i god tid før 1. april 2017, ser det ut til at 2,4 % er et tall mange vil møte også i år.

Spekter fastslår på sine nettsider at "rammen er satt", og da på 2,4 % - selv om oppgjøret i Spekter først starter 5. april. I Spekter gjennomfører Farmaceutene samtlige lønnsforhandlinger lokalt, og i den forbindelse er det viktig å bite seg merke i nyansene fra Spekter. Sjeføkonom Stein Gjerding siteres med følgende:

 - Samtidig er det viktig å minne om at resultatet fra frontfaget ikke nødvendigvis er en fasit for forhandlingene i den enkelte bedrift. Her skal utgangspunktet fortsatt være bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne. Men den samlede lønnsveksten også i våre bedrifter må være innenfor den normen som nå er satt. [Vår understreking]

Frifagbevegelse.no spår sjefsforhandlerne i LO at det ikke vil bli reallønnsnedgang i år, selv om det heller ikke kan forventes stor reallønnsvekst. Egil André Aas er likevel ikke ubetinget optimist, og har en erfaring med Spekter som kommer tydelig frem:

– Jeg føler meg bekvem med frontfaget. Det er et greit utgangspunkt for statlig sektor. Problemet i spekterområdet er at ramma i frontfaget blir fasiten – uavhengig av hvordan økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikt i den enkelte virksomheten er, sier Aas.

Virke.no kan vi lese at årets ramme trolig betyr økt kjøpekraft. Sjeføkonom Lars Eivind Haartveit skriver: 

- Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene anslår en vekst i konsumprisindeksen på 2 prosent for 2017. Med en lønnsvekst på 2,4 prosent ligger det således an til reallønnsvekst i år, til forskjell fra fjorårets fall i reallønn.

Forhandlingsstart for Farmaceutene

Det tariffoppgjøret som berører flest av Farmaceutenes medlemmer, er oppgjøret mellom Farmaceutene og Virke. Forhandlingsstart er satt til 20. april, og Farmaceutenes forhandlingsutvalg har besluttet å kreve hele oppgjørte gjennomført lokalt/kjedevis. Dette oppgjøret berører Apotek 1, Boots, Diakonhjemmet sykehusapotek og Lovisenberg sykehusapotek, samt de fleste frittstående apotek.

Oppgjøret mellom Spekter og SAN starter 5. april. I Spekterområdet er systemet at lønn forhandles lokalt/virksomhetsvis. Farmaceutenes medlemmer i dette området arbeider på Vitusapotek, de fire sykehusapotekene, universitetssykehusene (RELIS), VESO og i Sykehusinnkjøp HF. På de to sistnevnte har vi pt ingen registrerte tillitsvalgte, noe vi svært gjerne skulle hatt.

For Farmaceutenes medlemmer i Statens tariffområdet starter forhandlingene sentralt 30. mars. I staten forhandler Farmaceutene som en del av Akademikerne stat. I oppgjøret 2016 ble det besluttet at rammen for Akademikernes lønnsoppgjør i Staten skal forhandles sentralt, mens fordelingen skal skje i den enkelte virksomhet. Selv om 2017-oppgjøret er et mellomoppgjør (rent økonomioppgjør) skal det i år også etableres tekst til den nye hovedtariffavtalen som vi er en del av. Den nye avtalen er et ledd i fornyelsen av offentlig sektor, og nytt av året er at Staten også har etablert et arbeidsgiverråd som skal bistå arbeidsgivernes forhandlere.

KS og Oslo kommune har oppstart 27. april. Også i kommunal sektor ivaretas Farmaceutenes medlemmer av Akademikerne.

Farmaceutenes medlemmer i ikke-tariffbundne virksomheter har ikke organiserte lønnsforhandlinger, men kan selvsagt snakke med sine sjefer om lønn og lønnsutvikling.

Informasjon om oppgjøret

Farmaceutene vil løpende oppdatere nettsiden, og søke å sende ut medlemsbrev til berørte medlemmer gjennom lønnsoppgjøret.

Vi oppfordrer imidlertid medlemmene til å holde kontakt med sine tillitsvalgte. Andre ressurser som kan være nyttige å følge er: