Arbeidstid i apotek under koronapandemien

punctuation-marks-2999583_1920.jpg
Pixabay: punctuation-marks-2999583_1920.jpg

Arbeidstid i apotek under koronapandemien

Koronapandemien medfører avvik fra normal arbeidstid i apotek. Her er en oversikt over hva som er avtalt, og hva som gjelder.

*Publisert 18.03.20 - Oppdatert 20.03.20*

Oppdatering 08.04.20: Det har blitt inngått nye protokoller i Apotek 1, Boots og NMD. Informasjonen under er derfor delvis utdatert p.t.

 

Apotekansatte utviser stor fleksibilitet og innsatsvilje i forbindelse med koronapandemien. Større pågang av kunder, smittevernstiltak, endrede åpningstider og kollegaer i karantene eller isolasjon, medfører avvik fra normal arbeidsrytme.

Både i Virke (Apotek 1 og Boots) og i Spekterområdet (Vitusapotek og sykehusapotekene) har de sentrale parter kommet med fellesuttalelser om behovet for å finne gode lokale løsninger. I begge uttalelser presiseres det også at lover og overenskomster/tariffavtaler fortsatt gjelder.

Les uttalelsene her:

Foreningen vil berømme alle medlemmer som bidrar til «dugnaden» med sin fleksibilitet, og finner gode løsninger sammen med arbeidsgiver. Det er likevel viktig å huske at dugnad handler om at alle bidrar, våre medlemmer med arbeidstid, arbeidsgiver med betaling for innsatsen.

De tre store kjedene har valgt ulike tilnærminger til hvordan dette organiseres. Uavhengig av hvor man jobber, også om man jobber i frittstående apotek, har vi tre oppfordringer til medlemmene:

  1. Ta utskrift/skjermdump av den arbeidsplanen som er avtalt i tråd med lov og overenskomst/tariffavtale. Dette for at du skal ha et utgangspunkt for i etterkant å kunne vurdere/bevise i hvilken grad du skal ha betalt for mertid/overtid.
  2. Skriv opp for deg selv når og hvor du jobber, slik at du har oversikten.
  3. Pass på at alle avtaler med arbeidsgiver om avvik fra arbeidsplanen dokumenteres skriftlig (papirlapp, epost, skjermdump av sms).

Kortere varslingsfrister for Apotek 1 og Boots

Apotek 1 har inngått særavtale den 15. mars 2020 om endring av varslingsfrister og arbeidsplaner. Boots har inngått en likelydende avtale den 18. mars 2020.

Det skal fortsatt lages arbeidsplaner og planlegges for situasjonen slik man kjenner den når man legger planen.

Situasjonen er spesiell og vi må alle bidra med å hjelpe til med de utfordringene vi får, både arbeidsgivers og ansattes utfordringer. Dette fordrer god dialog på det enkelte apotek, og at vi tar hensyn til hverandre og at alle utviser fleksibilitet og ansvar overfor situasjonen som er oppstått, og i tråd med den viktige rollen farmasøyter har oppi det hele.

Fordi situasjonen er som den er, har Farmaceutene inngått særavtale med Apotek 1 og Boots om at varslingsfristen på 4 uker etter overenskomsten, og 2 uker etter loven bortfaller. Dette er erstattet med en mer fleksibel 3-dagerfrist.

Det vil si at arbeidsplaner der endringer kommuniseres mer enn 3 dager før vakten, ikke genererer overtidstillegg. Den enkelte farmasøyt kan også avtale kortere frist med sin arbeidsgiver. (Endringer med mindre enn 3-dagers varsel utløser som vanlig rett til mertid/overtid).

Selv om vi har åpnet for kortere varslingsfrist for endring, er vi enige med Apotek 1 og Boots om at man skal få betalt i tråd med opprinnelig arbeidsplan de første fire ukene etter endring. Med andre ord skal man ikke trekkes i lønn eller ulempetillegg, dersom man må jobbe færre timer, eller på tidspunkt som ikke generer ulempetillegg. Ingen skal skylde timer eller bli trukket i lønn.

Dersom man faktisk må jobbe mer, eller på flere tidspunkt med ulempetillegg, skal man få utbetalt det som «overskyter» betaling etter opprinnelig plan.

Denne ordningen er i første omgang avtalt ut mars, med mulighet for forlengelse.

Under er det noen eksempler der du får vite med kortere frist enn 4 uker at du skal jobbe:

  • Eksempel 1: Du skulle jobbet 9-16 hele uken. På grunn av at apoteket stenger tidligere, skal du nå kun jobbe 9-15. Da skal du ikke trekkes for timer. Denne kan heller ikke flyttes inn i «balanse». *Oppdatering 18. mars kl 19:40. Dersom arbeidstiden gjennomsnittsberegnes, kan timen(e) flyttes til et senere tidspunkt i den avvikende planen, men det er ikke slik at all "innspart" arbeidstid under pandemihåndteringen skal arbeides inn igjen i etterkant.*
  • Eksempel 2: Hvis du skulle jobbe dagtid etter planen, men flyttes til kvelden, skal du få ulempetillegg for de timene du jobber kveld.
  • Eksempel 3: Dersom du skulle jobbet kveld og blir flyttet til dag, skal du ikke tape penger på dette. Da skal du ha utbetalt ulempetillegget slik du stod oppført i planen.

Dette er ordningen som gjelder per 18. mars 2020. Imidlertid kan situasjonen endre seg raskt, og vi vil da måtte vurdere å inngå nye særavtaler som ivaretar samfunnet, arbeidsgiver og arbeidstakere på andre måter.

Vi setter stor pris på at alle er fleksible og jobber med å få dette til å gå opp. Inntil videre ser det ut til at de fleste steder får dette til. Dette gjelder både arbeidstakere og arbeidsgivere.

Mulighet for å avtale utvidet arbeidstid hos Apotek 1 og Boots

Vi minner også om overenskomstens punkt 4-4 om utvidet arbeidstid (UTA). Dette innebærer at man kan inngå avtale om å utvide uketimetallet fra 37,5 t/u til 40 t/u. Dette er en ordning som hver enkelt farmasøyt har mulighet til å avtale med sin arbeidsgiver. Denne utvidelsen vil ikke "spise" av overtidsregnskapet, og vil kunne tilføre verdifull ekstrakapasitet i en presset situasjon. Godtgjøring for UTA er regulert i overenskomstens punkt 5-5-2.

NMD/Vitusapotek - kortere varslingsfrist og utvidet overtidsramme

*OPPDATERING 20. mars kl 14:30*

NMD/Vitusapotek  og HTV-gruppen ble fredag 20. mars enige om at man i den pågående situasjonen fraviker varslingsfristen på 4 uker for arbeidsplaner, og erstatter denne med en 3 dagers frist. De ble også enige om å utvide rammene for bruk av overtid.

Bakgrunnen for endring av varslingsfristen er at smittesituasjon, hjemmekarantener og endring av åpningstider vil medføre behov for omdisponering av personell på kort varsel.

  • For omdisponeringer på kortere varsel enn 3 dager, som ikke er frivillig, gjelder ordinære bestemmelser om mertid-/overtid.
  • Er det behov for permanente endringer, gjøres dette fortsatt med 4 ukers varslingsfrist.
  • Når det gjøres endringer på kort varsel (3 dagersfristen) beholdes opparbeidet ulempefritid etter opprinnelig oppsatt arbeidsplan - også når arbeidstid flyttes fra ulempetidspunkt til ikke-ulempetidspunkt. Den ansatte skal arbeide det samme antall klokketimer den enkelte dag, som det som følger av opprinnelig arbeidsplan. Ut over dette gjelder bestemmelsene om mertid-/overtid.

Gode løsninger forutsetter at det er god dialog lokalt, og vi oppfordrer alle til å være fleksible og prøve å finne gode løsninger i en krevende situasjon.