Farmaceutene har de senere årene erfart at enkelte apotek ikke melder sine ansatte inn i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA), slik de har plikt til etter lov om pensjonsordningen for apotekvirksomhet.

- Dette er en ordning som skriver seg tilbake til 1953, og som gir rom for at farmasøyter lett kan bytte jobb innenfor apotekbransjen, sier forhandlingssjef Jon Ole Bjørklund Whist.

Når enkeltaktører unnlater å melde sine ansatte inn i ordningen, kan det innbære at disse aktørene får et fortrinn gjennom lavere løpende kostnader.

- Dette er en problemstilling vi har tatt opp med Statens pensjonskasse (SPK), som forvalter ordningen, forteller Whist.

SPK på sin side mangler virkemidler for å tvinge de useriøse aktørene til å etterleve sine forpliktelser.

Foreningen har derfor henvendt seg til to departement for å få på plass lovendringer.

Farmaceutene har bedt Arbeids- og inkluderingsdepartementet om en endring i POA-loven, slik at den også får bestemmelser om sanksjon og straff, slik lov om obligatorisk tjenestepensjon har.

Farmaceutene har videre henvendt seg til Helse- og omsorgsdepartementet for å be om endring i Apotekloven, slik at manglende innmelding i POA kan gi grunnlag for advarsel og tap av konsesjon til å eie og drive apotek.

- Apotekbransjen har høy tillit, skal ha høy tillit, og er avhengig av høy tillit. For å oppnå dette må de useriøse aktørene lukes ut, sier Whist.

Du kan lese foreningens henvendelser her: