Apotek 1 resultat fra lønnsforhandlingene 2020

money-2696219.jpg
Pixabay: money-2696219

Apotek 1 resultat fra lønnsforhandlingene 2020

Apotek 1 Gruppen AS og Farmaceutenes bedriftsgruppestyre (HTV-gruppen) kom 22. september til enighet om lønnsregulering for 2020.

Omlegging til lokale forhandlinger

Da Virke og Farmaceutene avtalte en omlegging av overenskomsten for apotek i 2018, var ett av grepene å flytte forhandlinger om økonomien i avtalen ut i virksomhetene. Det skal nå gjennomføres årlige forhandlinger jf overenskomsten § 5-3.

"§ 5-3 Årlige lokale lønnsforhandlinger
Det skal årlig gjennomføres forhandlinger mellom kjedeledelsen og de hovedtillitsvalgte, og i ikke-kjedeeide apotek mellom apotekets leder og de tillitsvalgte. Forhandlingene skal baseres på lønnsmassen pr 31. mars, med virkningsdato 1. april. Forhandlingene skal normalt være gjennomført innen 1. juni og være effektuert innen 1. september."

Forhandlingsprosessen er beskrevet i overenskomstens Bilag C, der også de fire kriteriene det skal forhandles på bakgrunn av er listet opp:

  • virksomhetens økonomi,
  • produktivitet,
  • fremtidsutsikter og
  • konkurranseevne

Apotek 1 resultat 2020

Apotek 1 Gruppen AS og Farmaceutenes bedriftsgruppestyre (HTV-gruppen i Apotek 1) gjennomførte 22. september lønnsforhandlingene for 2020. Resultatet er et generelt tillegg på 2,4 % til alle som var ansatt i virksomheten pr 1. april, og som fortsatt er ansatt i virksomheten.

Etterbetaling blir foretatt for perioden fra 1. april til utbetaling, som vil finne sted på oktoberlønn for grunnlønn. Variable lønnselementer etterbetales på novemberlønn.

Inkludert overheng og glidning er resultatet 2,26 % pr 1. januar, til sammenlikning endte frontfaget på 1,7 %.

- Eg seier meg nøgd med resultatet, vi hadde konstruktive og relle forhandlingar, uttaler HTV-leder Ingun Gjerde.

Arbeid i perioden

Partene lokalt er også enige om å bruke tiden frem til hovedoppgjøret 2022 til å se på hvordan fordeling av ulempetillegg kan gjøres på en mer hensiktsmessig måte.

Lønnssamtale

At hele oppgjøret ble fordelt som generelt tillegg skyldes delvis den spesielle situasjonen man står i med Covid-19, og delvis at det ikke har vært gjennomført systematiske lønnssamtaler som kunne gitt grunnlag for større differensiering. Farmaceutene viser til at neste lønnsoppgjør skal forhandles våren 2021, og henstiller alle medlemmer til å be om lønnssamtaler i god tid før dette.