Ambisjoner på vegne av medlemmene

urd_andestad_8932.jpg

Ambisjoner på vegne av medlemmene

Det ble ikke streik, og resultatet fra LO-NHO-oppgjøret er anslått til 2,7 prosent lønnsvekst for frontfaget. – Dette er ikke en fasit for våre oppgjør. Våre tillitsvalgte skal ha ambisjoner om reallønnsvekst for medlemmene i år, sier Urd Andestad, leder av Farmaceutene.

Samtidig som frontfagsrammen er anslått til 2,7 prosent, anslås det at konsumprisindeksen vil øke med 2,8 prosent fra 2020 til 2021. Dette resultatet alene medfører derfor at en rekke arbeidstakere i eksportindustrien vil oppleve en redusert kjøpekraft.

I 2020 ble frontfagsrammen anslått til 1,7 prosent, men i etterkant ble det målt til 2,2 prosent. – At man «bommet» på rammen i 2020 belyser at frontfaget ikke må tolkes som en fasit, sier Urd Andestad, leder i Farmaceutene. – Frontfaget er en norm over tid, ikke gulv eller tak i det enkelte års forhandlinger.

Hun viser til at Spekters leder Anne-Kari Bratten gir uttrykk for det samme; «Det er ikke relevant å sammenligne lønnsveksten mellom sektorer år for år. Lønnsveksten skal sammenlignes «over år», som det står i Holden 3-utvalget i 2013».

Ulike grupper, ulike forhandlingsløp

Stat og kommune

I staten forhandler Farmaceutene som del av Akademikerne stat, og i det sentrale oppgjøret i KS og Oslo som del av Akademikerne kommune. I disse oppgjørene forhandler Akademikerne, LO, Unio og YS frem en felles ramme overfor de respektive arbeidsgivermotpartene. Denne rammen ligger erfaringsvis svært tett på frontfagsrammen, men «bommen» i 2020 medfører at mange vil argumentere for at dette må kompenseres i år.

Sykehus (Spekter område 10)

Sykehusene i Spekters område 10 vil starte forhandlingene når disse «offentlige frontfagene» er ferdig, og det må forventes at tilbudene der også vil ligge svært tett på resultatet fra stat og KS.

Øvrige deler av Spekter

I de øvrige virksomheter i Spekterområdet, bl.a. de regionale sykehusapotekforetakene, NMD/Vitusapotek, Sykehusinnkjøp HF, Helseplattformen AS og Norsk Helsenett SF, skal forhandlingene skje på grunnlag av «de fire kriterier».

  • Virksomhetens økonomi
  • Produktivitet
  • Fremtidsutsikter
  • Konkurranseevne, herunder lønnsmessig markedstilpassing

Det er disse fire kriteriene som skal belyses, diskuteres og forhandles på grunnlag av. Frontfagsrammen kommer her inn som ett av flere momenter under konkurranseevne, men da som en norm over tid – ikke som en fasit for årets lønnsoppgjør. Der våre tillitsvalgte i 2020-oppgjøret fikk «2020-frontfaget» presentert som en «fasit», og ble «tvunget» til å akseptere dette, bør åpenbart «underreguleringen» fra 2020 også trekkes inn i diskusjonen.

Virke apotek

I apotek som er medlem av Virke, eller har bundet seg til å følge denne overenskomsten, følger det at overenskomsten at det skal føres reelle forhandlinger på bakgrunn av:

  • Virksomhetens økonomi
  • Produktivitet
  • Fremtidsutsikter
  • Konkurranseevne

For kjedene betyr det at HTV-gruppene i Apotek 1 og Boots skal forhandle med sine respektive HR-avdelinger om rammen (størrelsen på lønnsoppgjøret) for disse to kjedene. Om dette skal gis som generelle tillegg, individuelle tillegg, eller en kombinasjon, er en del av forhandlingene mellom HTV og HR.

I frittstående apotek i Virke-området gjelder de samme kriteriene. Her må plasstillitsvalgt og arbeidsgiver forhandle frem et resultat for det enkelte apotek.

Øvrige tariffbundne virksomheter

I øvrige virksomheter der Farmaceutene har tariffavtaler, er lønnsoppgjør stort sett regulert som en rett til å drøfte rammen med arbeidsgiver, men det er arbeidsgivers siste tilbud som gjelder. I disse virksomhetene er det viktig at alle medlemmer ber om lønnssamtaler, slik at de tillitsvalgte har «ammunisjon» til drøftingene med arbeidsgiver.

Ikke-tariffbundne virksomheter

I virksomheter der vi ikke har tariffavtaler, er det fullt og helt opp til arbeidsgiver å avgjøre lønnsoppgjøret. Jobber man i en slik virksomhet er det ekstra viktig å be om en lønnssamtale, da dette er den eneste mulighet man har til å påvirke lønnsutviklingen.

Profittdeling

Når en virksomhet har større inntekter, enn utgifter, betyr det at den levere et positivt driftsresultat. Det er dette resultatet eierne kan ta ut som utbytte fra virksomheten.

– Det må være en sammenheng mellom arbeidstakernes lønn, og deres bidrag til virksomhetens overskudd, sier Urd Andestad. – Når vi har farmasøytarbeidsplasser som svært godt, også i den pågående pandemien, er det naturlig at arbeidstakerne får del av dette, og det er her vi skal ha fokus i forbindelse med årets lønnsoppgjør, avslutter hun.