Har jeg krav på ulempetillegg når jeg jobber overtid?

Når jeg jobber overtid f.eks. en lørdag ettermiddag sier sjefen at jeg bare kan få ett tillegg, enten overtid eller ulempe. Sjefen sier det ikke er lov med "tillegg på tillegg", jeg mener dette er "tillegg OG tillegg" og at jeg derfor skal ha begge deler. Hvem har rett?

Farmaceutene mener at det er du som har rett. Dette er et spørsmål vi har fått en del ganger i det siste, og vi vil derfor forsøke å gi en grundigere forklaring. Arbeidstid, og overtid, og tillegg er ikke alltid like enkelt å holde oversikt over, så vi tar det skrittvis.

Overtidstillegg

Overtidstillegg er et tillegg du har rett til etter arbeidsmiljøloven. Du kan ikke avtale deg vekk fra dette.

Overtidstillegg er ment som en kompensasjon fordi du ikke visste i god tid at du skulle arbeide og at arbeidsgiver tar av din (arbeidstakerens) fritid, og pålegger deg å arbeide. Overtidstillegget er ment å også ha en preventiv effekt, slik at overtid kun benyttes i de tilfeller der det er helt nødvendig.

Etter loven skal du minst ha 40% overtidstillegg. Både den arbeidede timen og overtidstillegget SKAL som hovedregel utbetales. Tillegget MÅ alltid utbetales, men den arbeidede timen kan du avspaseres dersom både arbeidsgiver og du (arbeidstakeren) er enige om det. Vi anbefaler at dere da avtaler tidspunktet for avspaseringen umiddelbart.

Hvis du jobber i en virksomhet der Farmaceutene har inngått en overenskomst (tariffavtale), er det regulert mer detaljerte og bedre vilkår for overtidstillegg. I apotek er det avtalt overtidstillegg som spenner fra 50 – 100 %, avhengig av hvilken tid på døgnet du arbeider. Se i overenskomsten som gjelder for deg, for å finne ut hvilke overtidstillegg du har rett på.

Reglene for utbetaling i som står i arbeidsmiljøloven gjelder også her. Med andre ord: Overtidstillegget (50 - 100 %) alltid utbetales. Timene du har arbeidet skal som hovedregel utbetales, med mindre arbeidsgiver og du (arbeidstakeren) blir enige om et tidspunkt for å avspasere dette.

Du mister selvfølgelig ikke overtidstillegget ditt dersom dere blir enige om at arbeidet tid skal avspaserer. Tillegget SKAL ALLTID utbetales når du arbeider overtid.

Satt opp skjematisk:

Arbeidet:

Faktiske timer arbeidet:

Overtidstillegget:

Til sammen:

MÅ utbetales:

Kan avspaseres ved avtale, (uten avtale skal det utbetales):

Jobber 3 timer overtid på et tidspunkt der det var 50% overtidstillegg

3 timer

1 ½ time

(3 timer *50%)

4 ½ time

(3 + 1 ½ )

1 ½ time

3 timer

 

Hvis du ikke arbeider i 100 % stilling er reglene litt annerledes, og du kan bli møtt med at du ikke arbeider overtid, men "mertid/merarbeid". Vi går ikke inn på mertid i dette svaret, men du kan lese litt mer om det her, samt ta kontakt med sekretariatet ved konkrete problemstillinger.

Merk også at dersom du er ansatt i en reelt "ledende" eller "særlig uavhengige" stillinger, så har du ikke rett til overtidstillegget etter loven. Farmaceutene antar at en god del av vår medlemmer med slike avtaler ikke er reelt "ledende" eller "særlig uavhengige", dette kan du lese mer om her.

 

Ulempetillegg

Ulempetillegget kunne også vært kalt for kvelds-/natt-/helg- og/eller helligdagstillegg.  Ulempetillegget er fremforhandlet i våre overenskomster, og er et tillegg som inntreffer når du som arbeidstaker jobber på tidspunkter som er ugunstige for deg som arbeidstaker, slik som om kvelden eller i helgen.

Se i overenskomsten som gjelder for deg angående hvilke satser du har krav på på de ulike tidspunktene.

Det er avtalt at ulempetillegg kan regnes inn i arbeidsplanen (gjennomsnittsberegnes), eller utbetales. Det er opp til deg (arbeidstaker) og din arbeidsgiver å avtale hvordan dette løses, men hovedregelen er at ulempe inngår i arbeidstidsberegningen når arbeidsplanen settes opp.

Når du arbeider overtid, og det skjer på et tidspunkt som utløser ulempetillegg, skal du ha begge disse tilleggene. Hovedregelen vil være at begge tilleggene skal utbetales.

Ulempetillegg og overtidstillegg

Overtidstillegg og ulempe tillegg har forskjellige vilkår og forskjellige formål. De utligner ikke hverandre, men skal utregnes separat, og utbetales separat, som vist under. Vær likevel oppmerksom på at det ikke beregnes tillegg på tillegg! Grunnlaget for beregningen av begge tilleggene er de faktiske arbeidede timene. Det betyr at du ikke får "tillegg på tillegg", men du har rett til "overtidstillegg OG ulempetillegg".

Under har en farmasøyt i et apotek arbeidet 3 timer overtid på et tidspunkt der hun har rett på 50% overtidstillegg og i tillegg 50% ulempetillegg.

Satt opp skjematisk:

Arbeidet:

Faktiske timer arbeidet:

Ulempetillegget (50%):

Overtidstillegget (50%):

Til sammen:

MÅ utbetales:

Kan avspaseres ved avtale, (uten avtale skal det utbetales):

3 timer overtid

3 timer

1 ½ time

(3 timer *50%)

1 ½ time

(3 timer *50%)

6 timer

(3+1 ½ +1 ½=)

1 ½ timer (overtidstillegget)

4 ½ timer

 

 

Kategori

Arbeidstid Lønn