Overtid når jeg har flere arbeidssteder

Jeg har enn 100% fast stilling hos Kjede A, men delt mellom to apotek (61% og 39%). Apotekeren sa at hvis jeg jobber en ekstra lørdagsvakt (utover min faste 39 timer i uken), så får jeg ikke 50% tillegg, men bare 33 % tillegg fordi jeg jobber bare 61% på det apoteket. Jeg syns dette er urettferdig, ettersom jeg har en kontrakt på 100% hos Kjede A. Og det står tydelig paragraf 5.3 i overenskomst mellom Virke og Farmaceutene at pålagt arbeid utover en samlet ukentlig arbeidstid på 39 timer skal hver arbeidet time regnes som 1 1/2 time mellom kl. 8 -13 på lørdager.

Arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser knytter seg til den enkelte arbeidsgiver, ikke til arbeidsstedet. Dette ble avklart i en høyesterettsdom mot Oslo kommune i 1993 (HR-1998-59-B - Rt-1998-1357):

«En arbeidstager i Oslo kommune var ansatt i heltidsstilling i en etat/bydel, men innehadde samtidig deltidsstilling i en annen av kommunens bydeler/etater. For deltidsstillingen fikk han ordinær lønn. Etter at han var oppsagt, krevde han i tillegg overtidsgodtgjørelse for arbeidet i deltidsstillingen, jfr. arbeidsmiljøloven § 49 nr. 1, jfr. nr. 3. Han anførte at hans krav var utløst av at han etter avtale med én arbeidsgiver hadde arbeidet ut over normal arbeidstid og fikk medhold. Oslo kommune som sådan, og ikke den enkelte etat, var arbeidsgiver i forhold til arbeidstidsbestemmelsene. Dette var avgjørende for om arbeidet i deltidsstillingen var overtidsarbeid i lovens forstand. Det var ikke krav om uttrykkelig pålegg om å arbeide overtid, men tilstrekkelig at det forelå avtale om arbeid i deltidsstillingen og at vedkommende myndighet var klar over at arbeidstageren også hadde arbeid i heltidsstillingen. Dissens 3-2.»

Det avgjørende her er altså at du har én arbeidsgiver, ikke hvor mange arbeidssteder du skal dekke.

Det ville stilt seg annerledes dersom du hadde hatt to ulike arbeidsgivere, eksempelvis 50 % hos Kjede A og 50 % hos Kjede B, i et slikt tilfelle vil overtidsberegningen skje to steder. Etter arbeidsmiljøloven ville du da fått utbetalt lønn for merarbeid hos begge arbeidsgivere. Merarbeid er differansen mellom deltidsstillingsprosen og full stilling. Fra det tidspunkt du hos Kjede A eller Kjede B hadde arbeidet tilsvarende full stilling (dag, uke eller måned) ville du vært berettiget til overtid.

At arbeid er definert som merarbeid (og lønnet som ordinær timelønn) etter arbeidsmiljøloven, er ikke til hindrer for at overenskomster kan ha bestemmelser om at mertid lønnes som overtid.

Sikre dokumentasjon for å inndrive krav

Uavhengig av ovenstående vil jeg oppfordre deg til å ta utskrifter av din(e) arbeidsplan(er), og at du noterer ned hver gang du arbeider ut over det som fremgår av plan. Dersom ekstraarbeidet ikke godtgjøres korrekt på neste lønnsutbetaling, må du rette en skriftlig henvendelse til arbeidsgiver og be om at dette korrigeres. Dersom det ikke korrigeres på den påfølgende lønnsutbetalingen, tar du kontakt med Farmaceutene for bistand til å inndrive kravet.

Kategori

Ansettelse Arbeidstid Lønn