Nyheter

Produksjonsdagen er et åpent arrangement. Vi ønsker alle velkommen som jobber med eller som er interessert i farmasøytisk produksjon!

 

Nordland krets avholdt årsmøte i Bodø 25.mars 2017. 
Les mer:
 

Statens legemiddelverk sender med dette på høring forslag om å oppføre en ny stoffgruppe på narkotikalisten.

Det foreslås å føre opp en fentanylgruppe på narkotikalisten. 

HOD foreslår en endring i behandlingsbiobankloven som åpner for at blodprøvene som tas i den nasjonale screeningen av nyfødte kan lagres uten tidsbegrensning. Departementet foreslår også å utvide nyfødtscreeningen med to nye sykdommer - alvorlig kombinert immunsvikt (SCID) og andre alvorlige T-celle defekter og 3-OH 3-metylglutaryl-CoA lyasedefekt (HMG).

I høringen foreslås endringer i legemiddelforskriften, blåreseptforskriften og forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler (H-resept) til bruk utenfor sykehus. 
Kort oppsummert inneholder notatet forslag om at alle nye legemidler og  indikasjoner skal metodevurderes. Blåreseptnemda, bidragsordningen for legemidler samt enmånedsregelen (midlertidig stønadsordning for kostbare legemidler forskrevet av sykehuslege) foreslås avviklet.
Det foreslås også at krav om påføring av pris på resept i henhold  til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek oppheves. 
Endringene foreslås innført fra 1.januar 2018. 

Alle arbeidstakere har rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk. Dette følger av blant annet arbeidsmiljøloven § 4-1. Sagt på en annen måte; det går en grense for hva den enkelte arbeidstaker må tåle og akseptere i et arbeidsmiljø. Denne artikkelen omhandler prosessen som skal settes i gang dersom noen melder ifra om at denne grensen er brutt.

Medlemsrekruttering og utadrettet politisk virksomhet sto sentralt for Norges Farmaceutiske Forening i 2016.

Endelig ser det ut til at vi får en tilgjengelig og ­oppdatert legemiddeloversikt på hvilke legemidler en person til enhver tid skal bruke! Helse- og omsorgs­departementet (HOD) sendte nylig Pasientens legemiddelliste ut på høring.

Løsningen som foreslås tar utgangspunkt i gjenbruk og videreutvikling av allerede eksisterende e-helse­løsninger; e-resept og kjernejournal. Det betyr at en slik liste allerede kan bli tilgjengelig om 3–5 år, noe som er betegnet som «på kort sikt» i helseverdenen.

Er du apoteker? Sett av 31. august og kom på ­Apotekerdagen 2017! Årets hovedtemaer er «Kunsten å overbevise» (v/retoriker), «Når har man egentlig «ledende» eller «særlig ­uavhengig» ­stilling» (v/advokat), og «Hva er ­apotekerens ­plikter?» (v/Legemiddelverket). Dette blir en ­matnyttig dag der du også får mingle og diskutere med andre apotekere på tvers av kjedetilhørighet.  Påmelding og program finner du på www.farmaceutene.no/apotekerdagen-2017. Ingen grunn til å vente – meld deg på nå.

Lokale forhandlinger for Apotek 1 ble gjennomført onsdag 21/6-17.